Droužkovice - CZ042.3503.4203.0048.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Droužkovice

  Číslo obce PRVKUK 0048
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0048
  Kód obce 563056
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0048.01 Droužkovice 03259 32590
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Droužkovice leží jižně od Chomutova v blízkosti dálnice D7 z Postoloprt do Chomutova v nadmořské výšce 293 - 310 m n. m.. Zástavba v zemědělské oblasti venkovskými rodinnými domy a rozlehlými statky je rozptýlená podél místních komunikací. V obci sídlí firma AGRA Droužkovice s.r.o. – zemědělská (rostlinná) výroba. Obcí protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nacházejí umělé nádrže (0,16 ha, 0,29 ha, 0,21 ha) a koupaliště 0,29 ha. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 516 546 744 761 733 714
   přechodně bydlící 0 0 153 180 180 180
   celkem 516 546 897 941 913 894
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   516 546 598 813 785 766
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Droužkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice je DN 300. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Březno (Droužkovice) - VDJ.CV 001/28 500 2x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   516 546 598 761 733 714
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Droužkovice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.049-S.C) ukončenou ČOV. Stoková síť je z trub PVC DN 300 v celkové délce cca 6,9km. Přechod potoka Hačka je řešen vrchem, výtlakem z čerpací stanice splaškových vod do stoky. Před ČOV je čerpací jímka, která přečerpává splašky na ČOV a je opatřena havarijním přepadem vyústěným do potoka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Vlastníkem a provozovatelem  kanalizace a ČOV je obec Droužkovice.
   Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vodního toku Hačka v ř. km 3,300 vydal Magistrát města Chomutov pod č. j. MMCH66664/2019/JHA .

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s kapacitou je 123 m3/den. ČOV navržena na 820 EO, BSK5 49,2 kg/den. Mechanický stupeň tvoří strojně stírané česle a usazovací nádrže. Následuje rozdělení na dvě biologické linky s dvojicí dosazovacích nádrží. Z ČOV voda odtéká přes dočištění na zemních filtrech do potoka Hačka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním vozem na ČOV Údlice k dalšímu zpracování.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace DN 300 v délce 0,06 km. Výstavba v rozvojových plochách dle územního plánu se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 049/2 ČSOV DROUŽKOVICE 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 049/1 ČSOV DROUŽKOVICE 1 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 049/1/K ČOV DROUŽKOVICE PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 576,0 712,0 3 288,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory