Droužkovice - CZ042.3503.4203.0048.01 - stav 2004

 1. Obec

  Droužkovice

  Číslo obce PRVKUK 0048
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0048
  Kód obce 563056
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0048.01 Droužkovice 03259 32590
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Droužkovice leží jižně od Chomutova v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 293 - 310 m n.m. Jedná se o obec do 520 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy a rozlehlými statky je rozptýlená podél místních komunikací. Okrajem obce protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nalézají umělé nádrže (0,16ha, 0,29 ha, 0,21 ha) a koupaliště 0,29 ha. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj v počtu trvale žijících obyvatel – výstavba RD a 3 bytových domů.
   V obci je firma AGRA Droužkovice – rostlinná výroba (20 zaměstnanců).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 516 546 598 650 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 516 546 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   516 546 598 650 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.4). Zásobována je vodou z VDJ Údlice (Údlický vrch) 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) přívodním řadem DN 200 odbočkou do obce DN 150. Rozvody po obci jsou DN 150, 125, 100, 80, 50, 30. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Droužkovice je potřeba zlepšit technický stav některých úseků vodovodních řadů (četná poruchovost, materiál potrubí – AC). Jedná se o rekonstrukci hlavního řadu DN 100 v délce cca 2,1 km. Realizace v letech 2004 - 2005. V místech nové zástavby se navrhuje rozšíření stávajících řadů potrubím DN 80 v délce cca 300 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Březno (Droužkovice) - VDJ.CV 001/28 2x250 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   516 546 598 650 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pro celou obec je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.049-S.C) z trub PVC DN 300 – 2,5 km, PVC DN 250 – 2,0 km a ČOV. Přechod potoka Hačka je řešen vrchem, výtlakem z čerpací stanice splaškových vod do stoky. Před ČOV je čerpací jímka, která přečerpává splašky na ČOV a je opatřena havarijním přepadem vyústěným do potoka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Droužkovice, provozovatelem je firma Environment Commerce CZ, s.r.o.
   Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vodního toku Hačka v ř. km 3,300 vydal OÚ Chomutov, referát životního prostředí pod č. j. RŽP-III-Rú/11457/00/01/5 ze dne 16. 1. 2001, platnost do 31. 12. 2005.
   Limity rozhodnutí: Q = 1,3 l/s = 24 500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   120
   20
   25
   20
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV je dvoustupňová biologická typu EC.D.ENVIROTECH 650 s jemnobublinným provzdušňováním systémem REHAU RAUBIOXON. Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), s aerobní stabilizací kalu a s využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických pochodů. ČOV je navržena pro 650 EO.
   Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním vozem na ČOV Údlice k dalšímu zpracování.
   Vyčištěná voda odtéká do potoka Hačka.

   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO 650
   Q24 =0,78 l/s, max 1,3 l/s, 67 m3/d, 24500 m3/r
   CHSK = 78 kg/d
   BSK5 = 39 kg/d
   NL = 36 kg/d

   Skutečnost v roce 2003 na přítoku:
   Počet EO 640
   Q24 = 63 m3/d, 24000 m3/r
   CHSK = 563,3 mg/l
   BSK5 = 269 mg/l
   NL = 343 mg/l
   Rozhodnutí RŽP Chomutov, čj. RŽP-III-11457/00/01/5 ze dne 16.1.2001, s platností do 31.12.2005

   Dešťová kanalizace je v obci vybudována a je na dobré úrovni. Její celková délka je 2185 m z trub PVC DN 300. Zajišťuje odvedení povrchových vod z převážné části obce. Zbývající část dešťových vod odtéká přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je nová a na dobré úrovni.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 049/2 ČSOV DROUŽKOVICE 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 049/1 ČSOV DROUŽKOVICE 1 PRVK/2020
  ČOV Stav COV.CV 049/1/K ČOV DROUŽKOVICE PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa