Černovice - CZ042.3503.4203.0047.01 - stav 2004

 1. Obec

  Černovice

  Číslo obce PRVKUK 0047
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0047
  Kód obce 563021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0047.01 Černovice 02059 20591
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od města Chomutova, v jižní části na okraji dobývacího prostoru dolu Nástup Tušimice v nadmořských výškách 335 - 400 m n.m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel. Zástavba ulicovitého typu venkovskými rodinnými domy je soustředěná. Obcí protéká Podkrušnohorský přivaděč, který náleží do povodí Labe. V obci vznikly tři stavební firmy, tři autoservisy, pekárna a truhlárna. Stávající areál zemědělské výroby slouží k chovu drůbeže (16 000 brojlerů a 2000 bažantů). ZD Chomutov prochází transformací. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, nebo mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 378 378 378 378 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 378 378 378 378 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   378 378 378 378 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černovice je napojena na vodárenskou soustavu. Odběr vody pro obec je z přívodního řadu Chomutov – Jirkov - Kadaň DN 500 s možností přepojení na přivaděč z Přísečnice DN 800. Voda vede přes vodojem Černovice 50 m3 (419,50/417,50 m n.m.) do rozvodné sítě obce, kde je v spodní části přerušovací komora 5 m3 (372,00/370,00 m n.m.), jelikož bylo nutno zřídit dvě tlaková pásma (OP-M.CV.003). Vodovod je z roku 1994.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku obce Černovice a provozovatelem je 1. Vodárenská společnost Černovice.
   Několik objektů podél hlavní silnice a areál nově postavených RD u Vejprtské trati je napojen přímo z přivaděče DN 500. Tyto přípojky provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je postupně rekonstruována. Do budoucna je potřeba uvažovat s další výměnou potrubí s malou světlostí na novou větší (min. DN 80). Napojení nových lokalit je možné z dosavadních rozvodů - lokalita Pod Vopolem DN 80 v délce 320 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 003/1 VDJ Černovice - VDJ.CV 003/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 003/2 VDJ Černovice PK - VDJ.CV 003/2 5 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   378 378 378 378 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Z větší části obce jsou splaškové vody odváděny kanalizací DN 300 (K-CV.006-S.C) na ČOV VHS III/k, pouze z jižní části, která nemůže být odkanalizována gravitačně, jsou splašky čerpány potrubím DN 80 pomocí čerpací stanice do kanalizace před ČOV. Čerpané množství max. 26 l/s, akumulace do 5 m3. Kapacita ČOV je 520 EO (předpokládaná účinnost je 90 %). Odtok z ČOV zaústěn do Lideňského potoka.
   Vlastníkem ČOV je obec Černovice a provozovatelem ČOV je 1. Vodárenská společnost Černovice.
   Limity: Q = 30 000 m3/rok, 2 – hodinový směsný vzorek

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   50
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Bodové vzorky

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   55
   -
   50
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   V platnosti jsou vodohospodářská rozhodnutí ze dne 8.2. 1993, č.j. RZVH – vod – 1300/92/93 a ze dne 22.6. 1993, č.j. RZVH – vod – 217/93.

   Odtok vyčištěné vody je zaústěn do Lideňského potoka.

   Projektované parametry:
   EO 520

   Přítok:
   BSK5 = 200 mg/l
   NL = 247 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 20 mg/l

   Skutečné parametry:
   Q = 1,8 l/s = 56 765 m3/rok
   Přítok:neměřen

   Odtok:
   BSK5 = 11,0 mg/l
   CHSK = 62,0 mg/l
   NL = 27,0 mg/l

   Hrubé předčištění je tvořeno hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní voda poté natéká do objektu biologické části, objem aktivace 84,7 m3, objem dosazovací části 39,3 m3. Celkové rozměry nádrže 5,9 x 4,2, výška 3,7 m. Přebytečný kal je zahušťován ve třech uskladňovacích nádržích objemu 3 x 13,0 m3. Pro odvodnění je možno využít kalová pole, ale ve většině případů je kal odvážen k dalšímu zpracování.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.
   Na kanalizace a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Vlastníkem kanalizace je obec Černovice a provozovatelem 1. Vodárenská společnost Černovice.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rozšíření o nové kanalizační sítě v místech nové zástavby. Lokalita Pod Vopolem DN 300 v délce 320 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 006/1/K ČOV ČERNOVICE PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 006/1 ČSOV ČERNOVICE PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Černovice nová PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Černovice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Černovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  531,0 1 986,0 2 517,0

  Mapa