Černovice - CZ042.3503.4203.0047.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Černovice

  Číslo obce PRVKUK 0047
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0047
  Kód obce 563021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0047.01 Černovice 02059 20591
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Černovice leží jihovýchodně od města Chomutov v nadmořské výšce 335 - 400 m n.m.. Zástavba ulicového typu venkovskými rodinnými domy je soustředěná. Severně od obce se nachází 2 rybníky. Obcí protéká průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny a dále Lideňský potok II. Oba tyto toky náleží do povodí Ohře. Severní část území zasahuje do CHOPAV Krušné hory a nachází se zde na cca 5 ha chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Hradiště u Černovic. Na jih od obce se rozkládá velkolom - Důl Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel vlivem vznikající nové výstavby.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 378 378 515 630 1 020 1 300
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 378 378 515 630 1 020 1 300
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   378 378 378 630 1 020 1 300
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černovice je zásobována z vodárenské soustavy Přísečnice pomocí odbočky (OP-M-CV.003) z vodovodního přivaděče DN 800. Pitná voda je přes vodojem Černovice 1 x 40 m3 (419,50 / 417,50 m n.m.) dodávána do rozvodné sítě obce, kde je ve spodní části redukční komora (redukce 5 - 3 atm.). Část obce Černovice je přímo napojena na přivadeč Přísečnice přes redukční šachtu (7 - 3 atm.). Vodovod v obci je rozdělen na 4 tlaková pásma. Na vodovod jsou napojeni trvale bydlící obyvatelé. Vodovod je v majetku obce Černovice a provozovatelem vodovodní sítě je též obec Černovice.
   Několik objektů v blízkosti železniční trati Vejprty-Chomutov je napojeno přímo z přivaděče DN 500. Tyto přípojky provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V rámci navrhované stavby "ČOV Černovice" je řešeno a navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu potrubím PE, De 90 v délce 145 m. Prodloužení řadu bude zakončeno podzemním hydrantem, který bude sloužit i jako výpust. Předpokládaná realizace stavby v roce 2022 – 2023.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 003/1 VDJ Černovice - VDJ.CV 003/1 40 40 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   378 378 378 618 1 020 1 300
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černovice má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci (K-CV.033-J.C) ukončenou ČOV. Z větší části obce jsou splaškové vody odváděny kanalizací PVC DN 300 (K-CV.006-S.C) v celkové délce cca 5,7km, pouze z jižní části, která nemůže být odkanalizována gravitačně, jsou splašky čerpány potrubím DN 80 dl. 0,5 km pomocí čerpací stanice ( Q=3,3l/s, H=32m ) do kanalizace před ČOV.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel. 

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Černovice.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická ČOV VHS III/k. Kapacita ČOV je  156 m3/den. ČOV je navržena na 520 EO, BSK5  31,2g/den.

   Hrubé předčištění je tvořeno hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní voda poté natéká do objektu biologické části, tvořené aktivační a dosazovací částí. Přebytečný kal je zahušťován ve třech uskladňovacích nádržích. Vyprodukovaný kal je využíván likvidován v souladu se zákonem o odpadech ( odvoz do Wekus s.r.o.). Odtok z ČOV je zaústěn do Lideňského potoka II.

   V platnosti je vodohospodářské rozhodnutí MMCH/126078/2015 vydané Mag.Mě.Chomutov

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí nebo zachycovány či vsakovány přímo na pozemcích majitelů nemovitostí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době má obec dokumentaci pro vydání společného povolení stavby ČOV Černovice a platné stavební povolení. Stavba bude zahájena po získání dotačních prostředků. Předpokládaná doba výstavby v roce 2022 - 2023.

   Projektová dokumentace řeší vybudování nové splaškové kanalizace jako součást realizace nově řešené ČOV. Prodloužení stávající gravitační kanalizace stokou K1 z PVC DN 300 délky 144,5 m na budovanou ČOV. Propojení stávajících systémů gravitační kanalizace u stávající ČOV stokou K2 z PVC DN 300 délky 105,6 m. Z důvodu polohy nové ČOV a koryta Lideňského potoka II je nutno vypouštění vyčištěných odpadních vod řešit čerpáním. Z tohoto důvodu bude využito stávající výtlačné potrubí ze stávající ČSOV na stávající ČOV. Na toto výtlačné potrubí bude napojen nový výtlačný řad vyčištěných vod PE d90 délky 173,9 m z nové ČOV. Stávající výtlačné potrubí bude před korytem Lideňského potoka II přerušeno revizní šachtou, ze které bude realizováno gravitační potrubí do koryta potoka z PVC DN 250 dl. 7,5 m.

   Navrhovaná ČOV pro 1500 EO bude mechanicko-biologická, která se bude skládat z hrubého předčištění, biologického a objektu kalového hospodářství a bude vybavena pro odstraňování fosforu. Po realizaci nové ČOV bude stávající čistírna odpadních vod zrušena.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 006/1/K ČOV ČERNOVICE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 006/1 ČSOV ČERNOVICE PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Černovice nová PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Černovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  410,0 19 952,0 20 362,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory