Březno - CZ042.3503.4203.0046.08 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.08 Vičice 01456 14567
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Vičice leží jižně od Chomutova na levém břehu Ohře v nadmořské výšce 227 - 231 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 30 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Je zde závod Sady Zelená s.p. závod Vičice (10 zaměstnanců, v sezóně až 60). Obec náleží do povodí Ohře. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 28 27 25 24 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 34 33 31 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   24 24 24 24 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.13) z VDJ Nechranice 2x150 m3 (292,40/288,91 m n.m.) přívodním potrubím DN 150, odbočka do obce je DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 27 25 24 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.027-S.C) z PVC DN 300, která je přivedena na ČOV v areálu Sady Vičice. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel, přesto ČOV není kapacitně využívána.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Březno, majitelem ČOV je obec Březno a provozovatelem jsou Sady Vičice.
   Pro čištění komunálních odpadních vod je určena mechanicko - biologická čistírna CNP 30 pro 200 EO. Oba stupně čištění (mechanický a biologický) jsou sdruženy do jedné dělené nádrže.
   Mechanická část CNP je tvořena štěrbinovou usazovací nádrží s dostatečně velkým vyhnívacím prostorem. Při mechanickém předčištění se přiváděná odpadní voda zbavuje usaditelných látek, které propadávají štěrbinou do vyhnívacího prostoru. Organický podíl nečistot podléhá anaerobnímu rozkladu. Vznikající kal, který se vyhníváním zahušťuje a zmenšuje svůj objem, je nutno v pravidelných intervalech vyvážet fekálním vozem.
   Biologický stupeň čistírny je tvořen sestavou aktivačních nádrží. Mechanicky předčištěná odpadní voda přepadá do aktivační nádrže, která je vybavena míchadlem a jednotlivými aeračními elementy. Na odtoku je umístěno ponorné odtokové čerpadlo. V prostoru aktivačních nádrží je umístěno recirkulační čerpadlo, které přepouští kal z dosazovací části do prostoru štěrbiny.
   Mechanické předčištění
   V mechanickém předčištění, tj. štěrbinové nádrži je předpokládaná 30% účinnost na odstranění celkově přiváděné BSK5. Po propadu štěrbinou se primární kal hromadí ve vyhnívacím prostoru, kde se anaerobně stabilizuje.
   Kapacita nádrže mech. předčištění kromě usazovacího prostoru štěrbinové nádrže zahrnuje dostatečně velký kalový prostor pro akumulaci kalů (primárního a přebytečného aktivovaného) a retenční prostor (cca 50 % Qd), kterým je zjištěn bezproblémový chod čistírny CNP 30 za předpokladu min. 2 prac. cyklů denně.
   Biologické čištění
   Stupeň biologického čištění je založen na principu aktivace (diskontinuální proces) a nitrifikace s denitrifikací.
   Aktivační nádrž je rozdělena příčkami do tří sekcí. Každá sekce je vybavena aerátory (elementy o kapacitě 4 až 35 m3 h-1 ks-1). Při provzdušňování současně s aktivací probíhá nitrifikace, po vypnutí aerátorů za stálého promíchávání dochází k denitrifikaci. Třetí sekce plní funkci dosazovací nádrže, kde se sedimentuje aktivovaný kal. Přepouštění aktivovaného kalu se provádí automaticky 1x týdně.
   Stabilizace kalů
   Ve vyhnívacím prostoru mechanického stupně se anaerobně stabilizuje primární kal. propadající ze štěrbinové nádrže a přebytečný aktivovaný kal přiváděný z dosazovací sekce aktivační nádrže.

   Kvalita vyčištěné odpadní vody
   Uvedené provedení CNP 30 umožňuje dosáhnout těchto průměrných hodnot koncentrací ve vyčištěné vodě:

   Parametry
   koncentrace (mg l-1)
   Účinnost (%)
   BSK5
   do 20
   94
   NL
   do 25

   N - NH4
   8
   80
   N - org.
   6

   N - NO3
   12

   Nc
   24

   Pc
   5

   Vodohospodářské rozhodnutí – RŽP – III – 1666/94, vydal OKÚ Chomutov – Polívka.
   Kapacita ČOV je 200 EO (skut.7,66), Q24 = 30 m3/d, BSK5 = 11 kg/d. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Ohře.
   Dešťové vody z obce jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče (Ohře), dešťové vody z areálu Sady Vičice jsou odváděny na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Vičicích se další vývoj nepředpokládá, do stávající ČOV bude napojena tlakovou kanalizací obec Stranná.
   ČOV je v dezolátním stavu a musí být provedena výměna celé technologické části. V červnu 2004 provede výměnu technologie firma BMTO Liberec.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 027/1/K ČOV VIČICE PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa