Březno - CZ042.3503.4203.0046.08 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.08 Vičice 01456 14567
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vičice leží jižně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 227 - 231 m n.m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obec je obklopena ovocnými sady, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Hranice území je z jihu lemována řekou Ohře, obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 28 27 30 30 34 38
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 34 33 30 30 34 38
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 24 24 27 30 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vičice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001) přes rozvodnou síť obce Nechranice, odbočka do obce Vičice je potrubím De 160. Rozvodná síť obce Nechranice je zásobena z VDJ Nechranice-Kopeček – 2 x 150 m3 (292,40 / 288,91 m n.m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Březno, VDJ Údlice a ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vičice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   28 27 25 30 34 38
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.027-S.C) z PVC DN 300, která je přivedena na ČOV v areálu Sady Vičice. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel, přesto ČOV není kapacitně využívána.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Březno, majitelem ČOV je obec Březno a provozovatelem jsou Sady Vičice.
   Pro čištění komunálních odpadních vod je určena mechanicko - biologická čistírna CNP 30 pro 200 EO. Oba stupně čištění (mechanický a biologický) jsou sdruženy do jedné dělené nádrže. Mechanická část CNP je tvořena štěrbinovou usazovací nádrží, biologický stupeň čistírny je tvořen aktivační nádrží. Aktivační nádrž je rozdělena příčkami do tří sekcí, ve kterých probíhá nitrifikace, denitrifikace, třetí sekce plní funkci dosazovací nádrže.
   Kapacita ČOV je 200 EO (skut.7,66), Q24 = 30 m3/d, BSK5 = 11 kg/d. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Ohře.
   Dešťové vody z obce jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče (Ohře), dešťové vody z areálu Sady Vičice jsou odváděny na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 027/1/K ČOV VIČICE 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 256,0 0,0 14 256,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2754/ZPZ/16/A-103.1 VD Nechranice, komunikační chotba
  16. 8. 2016
  Ústecký kraj 2889/ZPZ/16/A-104.2 VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezp. přelivu
  29. 9. 2016
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 3941/ZPZ/16/ZL-042.2 Klecový chov ryb na VD Nechranice
  19. 2. 2016
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Ústecký kraj KUUK/097289/2020/ZPZ/Sv/A-121 VD Nechranice - HC Nechranice - spojovací kabely
  22. 6. 2020
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 4508/ZPZ/13/A-080.2 VD Nechranice - rekonstrukce monitoringu TBD
  21. 1. 2014
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2018/A-104.I.1 VD Nechranice - rek. krajních polí bezp. přelivu - změna stavby př.dok.
  28. 11. 2018
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 rámový propust na vodním toku
  10. 4. 2012