Březno - CZ042.3503.4203.0046.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.07 Střezov 01455 14559
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střezov leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 270 - 280 m n.m.. Zástavba je soustředěná, zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a energetice. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Na části území cca 17,5 ha severně nad obcí se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Střezovská rokle. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 102 103 76 108 110 113
   přechodně bydlící 3 3 8 8 8 8
   celkem 105 106 84 116 118 121
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   55 62 73 116 118 121
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střezov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Březno – 2 x 250 m3 (343,03 / 338,94 m n.m.), umístěný na území obce Droužkovice, do kterého voda přitéká přes VDJ Údlice a ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 63 105 59 61 62
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Střezov má částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.026-S.C) ukončenou ČOV. Jedná se o odkanalizování východní části obce na pravém břehu Hutné (čtyři bytové jednotky). Potrubí je z kameninových trub v profilech DN 300 a 400 v celkové délce cca 0,5km. 

   Na kanalizaci je napojeno 55% obyvatel. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Střezov. Kapacita je 8,3 m3/den. ČOV navržena na 80 EO. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací a gravitačním odvodňováním kalu. Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná.

   Kapacita ČOV Střezov se v současné době blíží projektované kapacitě.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 026/1/K Střezov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Střezov ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 100,0 0,0 5 100,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2754/ZPZ/16/A-103.1 VD Nechranice, komunikační chotba
  16. 8. 2016
  Ústecký kraj 2889/ZPZ/16/A-104.2 VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezp. přelivu
  29. 9. 2016
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 3941/ZPZ/16/ZL-042.2 Klecový chov ryb na VD Nechranice
  19. 2. 2016
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Ústecký kraj KUUK/097289/2020/ZPZ/Sv/A-121 VD Nechranice - HC Nechranice - spojovací kabely
  22. 6. 2020
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 4508/ZPZ/13/A-080.2 VD Nechranice - rekonstrukce monitoringu TBD
  21. 1. 2014
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2018/A-104.I.1 VD Nechranice - rek. krajních polí bezp. přelivu - změna stavby př.dok.
  28. 11. 2018
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 rámový propust na vodním toku
  10. 4. 2012