Březno - CZ042.3503.4203.0046.07 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.07 Střezov 01455 14559
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Střezov leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 270 - 280 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 110 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a energetice. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Severně nad obcí se nachází přírodní památka Střezovská rokle. V obci lze předpokládat mírný nárůst obyvatel – výstavba 20 RD + 6 b.j. a výstavba průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 102 103 105 108 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 105 106 108 111 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 62 73 87 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.9) z vodojemu Březno 2x250 m3 (343,03/338,94 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes obec Březno a dále potrubím DN 100 do Střezova. Rozvody po obci jsou DN 63. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 63 105 108 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Východní část obce na pravém břehu Hutné (čtyři bytové jednotky) je odkanalizována splaškovou kanalizací (K-CV.026-S.C) zaústěnou do mechanické ČOV - anaerobní ve štěrbinové nádrži - cca 61% obyvatel. ČOV je plně vytížená a nefunkční. Potrubí o světlosti DN 400 a 300.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   120
   -
   200
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Projektované parametry:
   Odtok:
   CHSK = 285 mg/l
   BSK5 = 197 mg/l
   NL = 85 mg/l

   Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná. Odpadní vody jsou odváděny gravitačně.
   Ve zbývající části obce jsou odpadní vody likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se vsakováním – 6% obyvatel, žumpy s odvozem na ČOV Údlice 7 km - 6% a 27% nečištěných splaškových vod přímo do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro zbývající část obce Střezov bude vybudována kanalizační síť DN 300 v délce cca 900 m a nová mechanicko – biologická ČOV s umístěním u stávající ČOV. Doporučuje se dle ÚPSÚ ČOV typová BIOFLUID pro 60 EO (BSK 3,2 kg/den).
   V případě výstavby průmyslové zóny je dle změny č.1 ÚPSÚ navrženo vybudování tlakové kanalizace s odvedením splaškových vod na ČOV Březno – viz Březno.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Střezov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Střezov ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa