Březno - CZ042.3503.4203.0046.06 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.06 Stranná 01454 14541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Stranná leží jižně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 226 - 240 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 10 trvale bydlících obyvatel s 38 rekreačními objekty a 1 ubytovnou – 10 lůžek. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě (Sady a školky Vičice). Jižním okrajem území protéká řeka Ohře.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 7 7 7 8 - - -
   přechodně bydlící 135 141 153 165 - - -
   celkem 142 148 160 173 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 7 7 8 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu. Voda z VDJ Nechranice 2x150 m3 (292,40/288,91 m n.m.) je do obce přivedena přívodním potrubím DN 150 – 100 (OP-SK.CV.001.14). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stranná nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se vsakováním – 50% obyvatel, 50% nečištěných splaškových vod přímo do vodoteče.
   Dešťové vody odtékají příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Březno uvažuje ve Stranné s vybudováním kanalizace DN 250 v délce 850 m a tlakové kanalizace DN 80 v délce cca 400 m s odvedením splaškových vod na ČOV Vičice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 103,0 103,0

  Mapa