Březno - CZ042.3503.4203.0046.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.05 Nechranice 01453 14532
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nechranice leží jižně od Chomutova u vodní nádrže Nechranice v nadmořské výšce 230 - 252 m n.m.. Obec se nachází pod tělesem hráze Nechranické přehrady, která je umístěna na řece Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty. Východní hranice území je z převážné části lemovaná řekou Ohře. Na části území cca 7 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní rezervace Běšický chochol. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 54 53 71 62 108 141
   přechodně bydlící 180 230 118 138 145 150
   celkem 234 283 189 200 253 291
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 53 51 80 133 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nechranice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Nechranice-Kopeček – 2 x 150 m3 (292,40 / 288,91 m n.m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Březno, VDJ Údlice a ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Nechranice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 53 51 56 99 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nechranice je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.028-S.C)  zakončená ČOV v části Nové Nechranice ( bytové jednotky ). Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou  20 m3/den. 

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je Obec Březno.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 91% obyvatel. Ostatní odpadní vody, v části staré Nechranice, jsou likvidovány individuálně: 1x MČOV – 2% obyvatel, 1x septik se vsakováním – 2% a 5% nečištěné přímo do vodoteče.

   Dešťové vody odtékají po sklonu terénu do přirozené drenáže území - odtoku z ÚN Nechranice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Dle územního plánu je navrženo odkanalizování Starých Nechranic  splaškovou kanalizací zakončenou biologicko - mechanickou ČOV s aktivací. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 
   Rekreační lokality budou odkanalizovány do bezodtokových jímek a vyváženy na ČOV Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 028/1/K ČOV Nové NECHRANICE PRVK\2021
  ČOV Návrh COV.719/1/K ČOV Nechranice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS staré Nechranice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  26 385,0 108,0 26 493,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2754/ZPZ/16/A-103.1 VD Nechranice, komunikační chotba
  16. 8. 2016
  Ústecký kraj 2889/ZPZ/16/A-104.2 VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezp. přelivu
  29. 9. 2016
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 3941/ZPZ/16/ZL-042.2 Klecový chov ryb na VD Nechranice
  19. 2. 2016
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Ústecký kraj KUUK/097289/2020/ZPZ/Sv/A-121 VD Nechranice - HC Nechranice - spojovací kabely
  22. 6. 2020
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 4508/ZPZ/13/A-080.2 VD Nechranice - rekonstrukce monitoringu TBD
  21. 1. 2014
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2018/A-104.I.1 VD Nechranice - rek. krajních polí bezp. přelivu - změna stavby př.dok.
  28. 11. 2018
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 rámový propust na vodním toku
  10. 4. 2012