Březno - CZ042.3503.4203.0046.05 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.05 Nechranice 01453 14532
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Nechranice leží jižně od Chomutova u vodní nádrže Nechranice v nadmořské výšce 230 - 252 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 60 trvale bydlících obyvatel se 46 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a rekreačními objekty. Východní částí obce protéká řeka Ohře. Dle Komplexní urbanistické studie by obec měla sloužit převážně k rekreačním účelům. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, největší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 54 53 51 50 - - -
   přechodně bydlící 180 230 315 400 - - -
   celkem 234 283 366 450 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   54 53 51 50 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nechranice je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.12). Z vodojemu Nechranice 2x150 m3 (292,40/288,91 m n.m.) je vedena pitná voda do obce Nechranice potrubím DN 200 do rozvodné sítě. Vzhledem k malému odběru vody (odchod vojska) a velkému profilu potrubí má voda nevyhovující kvalitu. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu bez provozních problémů (vodovod z roku 1994), pouze se uvažuje s rekonstrukcí přívodního řadu v délce 2300 m.
   Dle urbanistické studie se uvažuje s propojením potrubím DN 150 v délce 1100, DN 80 – 1500 m mezi Vikleticemi (soustava Krásný Dvoreček - Přeskaky) a soustavou Nechranice. Propojení utvoří předpoklady pro rovnoměrnější distribuci pitné vody a vyrovnanější tlakové poměry v pobřežních lokalitách.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 53 51 50 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nechranice je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.028-S.C) z roku 1962 zakončená čistírnou odpadních vod postavené původně pro bytové jednotky armády ČR. ČOV. Na tuto kanalizaci je napojeno 91% obyvatel. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je Povodí Ohře Chomutov.
   Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně: 1x MČOV – 2% obyvatel, 1x septik se vsakováním – 2% a 5% nečištěné přímo do vodoteče.

   Provozovatelem a vlastníkem ČOV je Povodí Ohře, s.p. Chomutov.
   Rozhodnutí o vypouštění vydal OÚ Chomutov pod č. j. RŽP-III-1962/95/181 ze dne 30.11.1995
   Platnost:: 31.12.2007
   Q = 0,2 l/s

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   15
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Jedná se o ČOV typu BIOCLEANER pro 4 EO. ČOV je s nízko zatěžovanou aktivací s jemnobublinnou aerací a aerobní stabilizací kalu.
   Přítok na ČOV je v množství 0,6 m3/d a kvalitě 0,24 kg BSK5/den.
   ČOV je tvořena nádrží kruhového půdorysu o průměru 1,4 m a celkové výšky 1,6 m. Užitný objem je 1,6 m3. Nádrž je rozdělena na denitrifikaci objemu 0,3 m3, nitrifikaci objemu 1,1 m3 a dosazovací prostor objemu 0,2 m3. Kaly jsou z ČOV Nechranice odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Údlice.

   Dešťové vody odtékají po sklonu terénu do přirozené drenáže území - odtoku z ÚN Nechranice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územího plánu je pro Nechranice navržena oddílná splašková kanalizace DN 300 v délce cca 800 m zakončená biologicko - mechanickou ČOV s aktivací. Požadovaná kapacita ČOV: 70 EO, 10 m3 /den a BSK 3,2 kg/den. Výstavba je reálná po roce 2015.
   Rekreační lokality budou odkanalizovány do sběrných jímek a vyváženy na ČOV Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 028/1/K ČOV Nové NECHRANICE PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Nechranice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Soběsuky PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS staré Nechranice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 050,0 3 050,0

  Mapa