Březno - CZ042.3503.4203.0046.04 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.04 Kopeček 40789 407895
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Kopeček leží jižně od Chomutova v nadmořské výšce 306 - 310 m n.m. v blízkosti Nechranické přehrady. Jedná se o obec se zástavbou venkovskými domy, kde žije do 10 trvale bydlících obyvatel a třemi rekreačními objekty. Území, kterým neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 5 4 4 4 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 12 11 11 11 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   5 4 4 4 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.11) přípojkou z řadu DN 200 z VDJ Nechranice 2x150m3 (292,40/288,91 m n.m.) do obce Nechranice. Vlastní sdružená přípojka je v majetku obce Březno a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Kopeček se rozšiřování vodovodní sítě nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Nechranice-Kopeček - VDJ.CV 001/29 2x150 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kopeček nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice - 7,5 km, 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Kopeček se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 92,0 92,0

  Mapa