Březno - CZ042.3503.4203.0046.03 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.03 Holetice 01451 14516
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Holetice leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 258 - 266 m n.m. Jedná se o obec s rozptýlenou zástavbou venkovskými domy, kde žije do 20 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Počet obyvatel bude stagnovat, nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 18 16 15 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 19 18 16 15 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 15 15 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Holetice je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.10) přes vodojem Březno 2x250 m3 (343,03/338,94 m n. m.). Do obce je vybudovaný přívod DN 100 zakončený výtokovým stojanem. Vzhledem k malému odběru vody a velkému profilu potrubí není voda pitná a proto je využívána pouze jako užitková – 100% obyvatel. Chybí pasportizace rozvodů po obci.
   Vodovod v majetku obce Březno a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce hlavního řadu a přípojek.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Holetice nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou bez předčištění vypouštěny přímo do potoka – 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Holeticích budou odpadní vody řešeny individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s vyvážením. Jedná se o území s malým počtem obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou sdružených domovních mikročistíren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa