Březno - CZ042.3503.4203.0046.02 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.02 Denětice 01450 14508
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Březno - Denětice leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 263 - 269 m n.m. Jedná se o obec se zástavbou venkovskými domy, kde žije do 5 trvale bydlících obyvatel. Nad obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Do budoucna se předpokládá likvidace obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 3 3 3 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 3 3 3 3 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Denětice není vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně (studny).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Deněticích se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s malým počtem obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Denětice nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s odtokem do vodoteče - 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Deněticích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s malým počtem obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 36,0 36,0

  Mapa