Ledvice - CZ042.3509.4201.0004.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ledvice

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0004
  Kód obce 567655
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0004.01 Ledvice 07984 79847
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Ledvice leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 550 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Ledvický potok, který náleží do povodí Ohře. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel cca o 10 %. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 529 545 572 600 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 529 545 572 600 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   519 535 561 589 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ledvice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.2. Zdrojem vody je přívodní řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice ze kterého je voda přiváděna přes rozvodnou síť obce Chotějovice do Ledvic. Před obcí je osazen redukční ventil na snížení tlaku. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme přepojení vodovodního systém na VDJ Hostomice a rekonstrukci přivaděče. V současné době je na tuto rekonstrukci vydané stavební povolení a stavba je připravena k zahájení.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   159 164 572 600 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ledvicích je jednotná kanalizační síť K-TP.004-J.C s likvidací odpadních vod od 30 % trvale bydlících obyvatel na ČOV Ledvice, 60 % trvale bydlících obyvatel zachycuje odpadní vody v septicích s odtokem do kanalizace a 10 % obyvatel má septiky se vsakováním. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 27.8.1999 pod č.j.: 235/93/No/J-2201/2806/1
   Limity: Q = 20 995 m3/rok
   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004.

   Jedná se o štěrbinovou nádrž, v jejíž horní části jsou dva podélné usazovací žlaby a v dolní části kalový prostor, v němž dochází k anaerobní stabilizaci kalu. Usazený kal propadá z usazovacího prostoru do kalového prostoru podélnými štěrbinami ve dně usazovacího prostoru. Část obce je napojena pouze po hrubém předčištění na stávající odpad z ČOV a dále do Ledvického potoka.
   Projektované parametry:
   300 EO
   Q = 1,1 l/s

   Skutečné parametry v roce 2003:
   323 EO
   Q = 0,12 l/s
   Kal se odváží k dalšímu zpracování na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2006 – 2007 navrhujeme výstavbu nové centrální mechanicko-biologické ČOV pro 500 EO v areálu stávající ČOV. Do ní budou svedeny odpadní vody ze stávajících výustí potrubím DN 500 dl. 450 m. Na propojení jednotlivých stok budou vybudovány nové odlehčovací komory. Septiky budou přepojeny do kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Ledvice nová PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ledvice nová ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa