Ledvice - CZ042.3509.4201.0004.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ledvice

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0004
  Kód obce 567655
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0004.01 Ledvice 07984 79847
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Ledvice leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 250 m n. m. Obcí protéká Ledvický potok, který náleží do povodí Ohře. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. V obci se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 529 545 569 546 567 582
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 529 545 569 546 567 582
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   519 535 561 541 561 576
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ledvice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.2. Zdrojem vody je přívodní řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice ze kterého je voda přiváděna přes rozvodnou síť obce Chotějovice do Ledvic. Před obcí je osazen redukční ventil na snížení tlaku. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Do míst nové zástavby je dle ÚP navrženo prodloužení stávajících řadů. V JZ části obce je připraveno 23 parcel pro výstavbu RD – potrubí PE d90 v délce 825 m. Předpokládaná realizace je mezi lety 2023-2025. Ve východní části obce je dle ÚP uvažováno s výstavbou RD - potrubí PE d90 v délce 342 m. 

   Předpokládaná realizace po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   159 164 572 404 500 513
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ledvice má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť K-TP.004-J.C ukončenou ČOV. V malé části obce je kanalizace oddílná. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 600 v celkové délce cca 2,8 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74% obyvatel, 16% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do kanalizace a 10 % obyvatel zachycuje odpadní vody v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí


   Kanalizace je zakončena v ČOV Ledvice. Kapacita je 111,6 m3/den. ČOV navržena na 600 EO. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku a s aerobní stabilizací kalu. Kal se odváží k dalšímu zpracování na ČOV Bystřany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Ledvického potoka. 

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť bude rozšířena v oblasti Ledvice Jihozápad, kde je připravována nová výstavba rodinných domů. Realizace tohoto záměru se předpokládá do r.2025. 

   Dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok v dalších místech nové zástavby. Navrhujeme svedení odpadních vod ze stávajících výustí propojením stávajících stok a přepojení septiků do kanalizace.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.TP004/1/K ČOV Ledvice nová PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ledvice nová ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 820,0 2 822,0 5 642,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/135476/2019/Po D-202 Rekultivace Fučík IV - přeložka příkopu P2400 - k.ú. Duchcov, Ledvice - SD, a.s.
  13. 1. 2020
  Ústecký kraj 535/ZPZ/2014/A-081 stavební povolení
  10. 3. 2014
  Teplice MgMT/064245/2016/Po D-202 Přeložka příkopu 2400 - k.ú. Duchcov, Ledvice - SD, a.s.
  30. 10. 2017
  Ústecký kraj 3685/ZPZ/2014/A-081.1 změna stavby
  20. 10. 2014