Březno - CZ042.3503.4203.0046.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.01 Březno 01449 14494
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březno leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 286 - 320 m n.m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a energetice. Na území obce je závod Severočeských dolů a.s. Chomutov. Středem obce protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Mezi obcí a povrchovou těžbou velkolomu - Důl Nástup Tušimice je vymezena hranice ochranného pásma (mezi dobývacím prostorem a obytným územím realizována ochranná opatření – výsadba zelených pásů). Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 993 1 017 1 049 1 329 1 374 1 407
   přechodně bydlící 12 12 297 312 351 380
   celkem 1 005 1 029 1 346 1 641 1 725 1 787
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   993 1 017 1 058 1 126 1 262 1 378
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Březno – 2 x 250 m3 (343,03 / 338,94 m n.m.), umístěný na území obce Droužkovice, do kterého voda přitéká přes VDJ Údlice a ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   536 549 1 058 1 196 1 237 1 266
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Březno má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.025-S.C) ukončenou ČOV. Splaškové vody z pravého břehu Hutné jsou svedeny do ČSOV Březno - Švermova a odtud čerpány na ČOV. Na levém břehu jsou splaškové vody přiváděny na ČOV z části obce gravitačně a z části obce svedeny do ČSOV Březno - Dlouhá a přečerpávány na ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 300 v celkové délce cca 6,8 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 90% obyvatel, zbývajících 10% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je dešťová kanalizace.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Březno u Chomutova. Kapacita je 190 m3/den. ČOV navržena na 1500 EO. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s odstraňováním dusíku s aerobní stabilizací a gravitačním odvodňováním kalu.

   Kapacita ČOV Březno u Chomutova se v současné době blíží projektované kapacitě.

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, připravena k rozšíření v místech nové výstavby.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod  jímky. Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Březno, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 025/1/K Březno u Chomutova nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 025/2 Březno u Chomutova - Švermova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 025/1 Březno u Chomutova - Dlouhá PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2754/ZPZ/16/A-103.1 VD Nechranice, komunikační chotba
  16. 8. 2016
  Ústecký kraj 2889/ZPZ/16/A-104.2 VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezp. přelivu
  29. 9. 2016
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 3941/ZPZ/16/ZL-042.2 Klecový chov ryb na VD Nechranice
  19. 2. 2016
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Ústecký kraj KUUK/097289/2020/ZPZ/Sv/A-121 VD Nechranice - HC Nechranice - spojovací kabely
  22. 6. 2020
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Ústecký kraj 4508/ZPZ/13/A-080.2 VD Nechranice - rekonstrukce monitoringu TBD
  21. 1. 2014
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2018/A-104.I.1 VD Nechranice - rek. krajních polí bezp. přelivu - změna stavby př.dok.
  28. 11. 2018
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/145264/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  17. 12. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 Ochranný val Březno II - odvodnění
  10. 4. 2012
  Chomutov MMCH/40287/2012 rámový propust na vodním toku
  10. 4. 2012