Březno - CZ042.3503.4203.0046.01 - stav 2004

 1. Obec

  Březno

  Číslo obce PRVKUK 0046
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0046
  Kód obce 563013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0046.01 Březno 01449 14494
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jižně od Chomutova na hranici Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 286 - 320 m n.m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, báňském průmyslu a energetice. Na území obce je závod Severočeských dolů a.s. Chomutov. Středem obce protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Mezi obcí a povrchovou těžbou dolu Nástup Tušimice je vymezena hranice ochranného pásma (mezi dobývacím prostorem a obytným územím realizována ochranná opatření – výsadba zelených pásů). Do katastru obce spadá přírodní památka Střezovská rokle. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu – 30 RD a plánované vybudování podnikatelské zóny I. a II.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 993 1 017 1 058 1 100 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 1 005 1 029 1 070 1 112 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   993 1 017 1 058 1 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu z vodojemu Březno 2x250 m3 (343,03/338,94 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 (OP-SK.CV.001.8) Rozvody po obci jsou DN 80 - 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Z VDJ Březno je potrubím DN 150 zásobován velkolom Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. V roce 1998 byla provedena částečná rekonstrukce, další rekonstrukce se uvažuje v délce 350 m. V místech nové zástavby budou prodlouženy stávající vodovodní řady potrubím DN 80 v délce 550 m. Do jednotlivých podnikatelských zón bude prodloužení vodovodu provedeno potrubím DN 150 v délce 260 + 580 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   536 549 1 058 1 100 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1997 byla vybudována nová splašková kanalizace (K-CV.025-S.C) a nová ČOV v místech stávající ČOV. Splaškové vody z pravého břehu Hutné jsou svedeny do ČSOV a odtud čerpány na ČOV. Na levém břehu jsou splaškové vody přiváděny na ČOV z části obce gravitačně a z části obce svedeny do ČSOV a přečerpávány na ČOV.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 25.4.1994 pod č.j.: RŽP-III-304/94
   Limity:
   Q = 98 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   -
   30
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Je to mechanicko - biologická ČOV s jemnobublinnou aerací. Splaškové vody z pravého břehu Hutné jsou svedeny do ČSOV a odtud čerpány na ČOV přes česlicový koš. ČOV je typu kombiblok – 2 ks aktivační nádrže, 1 ks dosazovací nádrž, kalojem, měření na vyčištěné vodě.
   Projektované parametry:
   EO 1130
   Q = 2,9 l/s

   Přítok:
   BSK5 = 269 mg/l
   NL = 246,3 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 870
   Q = 1,253 l/s = 39 509 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 796 mg/l
   BSK5 = 482 mg/l
   NL = 220 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 50,5 mg/l
   BSK5 = 15,6 mg/l
   NL = 19,3 mg/l

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná.
   Na kanalizaci je napojeno 90% obyvatel, zbývajících 10% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na pole. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je připravena k rozšíření v místech nové výstavby potrubím DN 300 v délce 470 m.
   V podnikatelské zóně I. bude kanalizace napojena na stávající stoku potrubím DN 300 v délce 160 m, v podnikatelské zóně II. budou splaškové vody přivedeny potrubím DN 300 v délce 500 m do nově vybudované čerpací stanice a odtud přečerpávány do stávající čerpací stanice v obci (jižně pod Hutnou) – kanalizační výtlak DN 80 v délce 1500 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Březno u Chomutova nová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Březno u Chomutova - Švermova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Březno u Chomutova - Dlouhá PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Březno u Chomutova nová ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa