Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.03 Svahová 00703 7030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Svahová leží severně od Chomutova v nadmořské výšce 625 - 760 m n.m.. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Obec leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje Boleboř (hranice intravilánu obce ). Na západě zájmového území pramení potok Lužec, který protéká celým územím. Na severovýchodě se nachází rozsáhlá prameniště např. Telčského potoka. Území obce náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel. Oblast je nejvíce využívána pro letní a zimní rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 5 5 5 5
   přechodně bydlící 147 147 0 0 0 0
   celkem 155 155 5 5 5 5
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svahová nemá v současnosti vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.
   Na území obce se nachází úpravna vody Svahová, která zcela zásobuje vodárenský systém "Svahová – Boleboř - Blatno". Ten je propojen se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Na přiváděcím řadu, pod úpravnou vody Svahová, který prochází okrajem obce Svahová, je vysazena jedna přípojka. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Svahové se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a malým počtem stálých obyvatel. S rozšířením napojení na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Svahová 1a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová 3a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová infiltrace ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová 4a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová 5a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová 2a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svahová 1b ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK\2021
  Úpravna vody Návrh ÚV Svahová PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy – 100% obyvatel. Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Svahové se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50969/2018 "MVN Boleboř"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/51206/2018 "Revitalizace MVN V Díře"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/97330/2015 "Požární nádrž Boleboř"
  15. 10. 2015