Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.03 - stav 2004

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.03 Svahová 00703 7030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Boleboř - Svahová leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 625 - 760 m.n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 49 rekreačními objekty. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Obec leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje, protéká zde místní vodoteč, náležející do povodí Bíliny. Jedna umělá nádrž 0,025 ha. Nejvíce je oblast využívána pro letní a zimní rekreaci. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj v oblasti turistiky a rekreace. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 8 8 - - -
   přechodně bydlící 147 147 147 147 - - -
   celkem 155 155 155 155 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Svahová nemá v současnosti vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.
   Na území obce se nacházejí zdroje vody, které jsou svedeny do vodojemů skupinového vodovodu.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj (jímací zářez) nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Svahové se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a malým počtem stálých obyvatel.
   S napojením na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Svahová 1a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová 3a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová infiltrace ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová 4a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová 5a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová 2a ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Svahová 1b ZD Svahová - ZD.CV 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boleboř 1a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy – 100% obyvatel s odvozem na pole. Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Svahové se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa