Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.02 - stav 2008

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.02 Orasín 00701 7013
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Boleboř - Orasín leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 556 - 580 m.n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory. Jižní částí obce protéká řeka Bílina, náležející do povodí Bíliny. Na území se nalézá jedna umělá nádrž, rozloha 0,456 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistiky a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 32 33 36 40 - - -
   přechodně bydlící 73 73 73 73 - - -
   celkem 105 106 109 113 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 23 27 32 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovodní síť v obci je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.38) na řad DN 125 z prameniště Svahová přes šachtu s redukčním ventilem. Rozvod po obci je z trub DN 80 a 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu. V případě nové výstavby je nutné provést rekonstrukci některých částí vodovodních řadů. S jeho rozšiřováním se nepočítá, pouze v místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodních řadů. V obci se uvažuje s vybudováním VDJ 30 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Orasín v současné době nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních - žumpy – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice - 14 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Orasíně se i nadále uvažuje s lokální likvidací odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Předkládané řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace s přečerpáním splaškových vod na plánovanou ČOV v obci Boleboř, odkud budou vody vypouštěny mimo povodí VN Jirkov. Gravitační síť z PP trubek DN 250 v celkové délce 1246 m, výtlak DN 100 v celkové délce 1585 m, 1 čerpací stanice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 330,0 1 330,0

  Mapa