Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.02 Orasín 00701 7013
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Orasín leží severně od Chomutova v nadmořské výšce 556 - 580 m n.m.. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená s převahou rekreačních objektů. Hranice zájmového území je z jihu lemována řekou Bílina. Územím protékají tři bezejmenné potoky, levostranné přítoky řeky Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře, nachází se v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje 2.st. VN Jirkov. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 33 31 30 28 28
   přechodně bydlící 73 73 11 12 12 12
   celkem 105 106 42 42 40 40
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   21 23 27 42 40 40
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Orasín je zásobována pitnou vodou přes šachtu s redukčním ventilem z nové ÚV Svahová. Ta nyní zcela dotuje vodárenský systém "Svahová – Boleboř - Blatno", který je propojen se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Rozvody po obci jsou potrubím PE De 110 – 63. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Orasín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Orasín v současné době nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních - žumpy – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice - 14 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Orasíně se i nadále uvažuje s lokální likvidací odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Je uvažováno s výstavbou gravitační splaškové kanalizace s přečerpáním splaškových vod na plánovanou ČOV v obci Boleboř, odkud budou vody vypouštěny mimo povodí VN Jirkov. Gravitační síť z PP trubek DN 250 v celkové délce 1246 m, a čerpací stanice s výtlakem DN 100 v celkové délce 1585 m. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 094,0 0,0 2 094,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50969/2018 "MVN Boleboř"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/51206/2018 "Revitalizace MVN V Díře"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/97330/2015 "Požární nádrž Boleboř"
  15. 10. 2015