Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.01 - stav 2004

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.01 Boleboř 00700 7005
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 580 - 674 m.n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel se 73 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, na okrajích obce rozptýlená s převahou rekreace v nově postavených domcích a chatkách. Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory a v I. ochranném pásmu vodního zdroje. Obcí protéká místní bezejmenný potok, náležející do povodí Bíliny. Do území náleží umělé nádrže – rozloha 0,167 ha, 0,024 ha, 2,19 ha, 0,1 ha a umělý vodní tok do Jirkovské nádrže. V obci je minimum podnikatelských aktivit, s jejich rozvojem se nepočítá (jeden zemědělský závod – Hlaváček s.r.o.). Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel v posledních letech narůstá, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 154 171 200 230 - - -
   přechodně bydlící 219 226 239 252 - - -
   celkem 373 397 439 482 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   154 171 200 230 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovodní síť v obci je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.37) přes vodojem Boleboř 40 m3 (673,00/ 670,0 m n.m.) v severní části obce. Přítok zajišťuje jímání ve svahu nad obcí, které je v současnosti nedostatečné. Další jímání pro vodojem jsou nad severovýchodní částí obce - jímání Svahová, voda je svedena do PK Farský vrch (738,00 m n.m.) a dále do ČS, odkud je voda čerpána do VDJ Boleboř. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V případě nové výstavby (dle urbanistické studie) je nutné provést rekonstrukci některých částí vodovodních řadů, vybudování vodovodu DN 80 v délce cca 600 m, DN 63 – 300 m do rozvojových ploch a vybudovat nový vodojem 50 m3, případně posílit stávající.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Boleboř - VDJ.CV 001/18 40 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boleboř 3a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boleboř 2a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Boleboř - CS.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodojem Návrh VDJ Boleboř - posílení o 30 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 230 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Boleboř není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních (žumpy – 50% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 13 km, septiky se vsakováním – 50%).
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V urbanistické studii je navržena základní stoková síť z trub DN 300 v celkové délce 4000 m a návrh 2 čistíren odpadních vod. Vzhledem k výškovým poměrům v obci se navrhuje rozdělení obce na dvě části se samostatnými ČOV. V severní části obce bude vybudována ČOV pro 180 EO, potrubí v délce cca 800 m. Zbývající část bude odkanalizována potrubím DN 300 – 3200 m do ČOV pro 260 EO v jižní části obce. Přepady z navržených čistíren budou zaústěny do vodotečí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Boleboř 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh výúst ČOV2 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Boleboř 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh výúst ČOV1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 051,0 0,0 1 051,0

  Mapa