Boleboř - CZ042.3503.4203.0045.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Boleboř

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0045
  Kód obce 563005
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0045.01 Boleboř 00700 7005
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Boleboř leží severně od Chomutova v nadmořské výšce 580 - 674 m n.m.. Zástavba je soustředěná, na okrajích obce rozptýlená s převahou rekreace v nově postavených domcích a chatkách. Obcí protéká bezejmenný potok, náležející do povodí Ohře. Východní hranice území je v délce cca 3 km lemována potokem Lužec. Na jihu území je Ovčí rybník o rozloze cca 2,2 ha. Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory a v I. a II. ochranném pásmu vodního zdroje Boleboř a v II. ochranném pásmu vodní nádrže Jirkov. V obci je minimum podnikatelských aktivit, s jejich rozvojem se nepočítá (jeden zemědělský závod – farma p. Hlaváčka a jeho synů). Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 154 171 204 196 189 184
   přechodně bydlící 219 226 3 3 3 3
   celkem 373 397 207 199 192 187
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   154 171 200 199 192 187
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Boleboř je zásobována pitnou vodou z VDJ Boleboř – 1 x 40 m3 (673,00 / 670,00 m n.m.) v severní části obce. VDJ Boleboř je součástí vodárenského systému "Svahová – Boleboř - Blatno", který je zcela dotován novou ÚV Svahová a který je propojen se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Místní zdroje, tři jímání ve svahu nad obcí, byly odstaveny. Zásobovací řad a výtlak byl rekonstruován. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Boleboř předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V případě větší potřeby vody v sousední obci Orasín je dle platného územního plánu navrženo posílení stávajícího VDJ Boleboř (navýšení o 30 m3) – realizace se nepředpokládá do roku 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Boleboř - VDJ.CV 001/18 40 40 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boleboř 3a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boleboř 1a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boleboř 2a ZD Boleboř - ZD.CV 001/11 - odstaven PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Boleboř - CS.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Boleboř - posílení 30 o 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Boleboř není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních (žumpy – 50% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 13 km, septiky se vsakováním – 50%).
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V urbanistické studii je navržena základní stoková síť z trub DN 300 v celkové délce 4000 m a návrh 2 čistíren odpadních vod. Vzhledem k výškovým poměrům v obci se navrhuje rozdělení obce na dvě části se samostatnými ČOV. V severní části obce bude vybudována ČOV pro 180 EO, potrubí v délce cca 800 m. Zbývající část bude odkanalizována potrubím DN 300 – 3200 m do ČOV pro 260 EO v jižní části obce. Přepady z navržených čistíren budou zaústěny do vodotečí.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.


   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

    

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh IK-CV.053 ČOV Boleboř 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh výúst ČOV2 PRVK\2021
  ČOV Návrh IK-CV.052 ČOV Boleboř 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh výúst ČOV1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 880,0 0,0 12 880,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50969/2018 "MVN Boleboř"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/51206/2018 "Revitalizace MVN V Díře"
  10. 5. 2018
  Chomutov MMCH/97330/2015 "Požární nádrž Boleboř"
  15. 10. 2015