Blatno - CZ042.3503.4203.0044.08 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.08 Zákoutí 00542 5428
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Zákoutí leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 776 - 830 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 45 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (20 lůžek). Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Územím protéká neregistrovaná vodoteč. Obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 9 9 10 11 - - -
   přechodně bydlící 150 150 150 150 - - -
   celkem 159 159 160 161 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zákoutí nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Zákoutí se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou s malým počtem stálých obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Zákoutí není soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních –bezodtokové jímky – 100% – s vyvážením na ČOV Údlice – 14 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou rekreačního charakteru. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa