Blatno - CZ042.3503.4203.0044.07 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.07 Šerchov 00541 5410
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Šerchov leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 566 - 586 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 15 16 19 23 - - -
   přechodně bydlící 32 32 32 32 - - -
   celkem 47 48 51 55 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 16 19 23 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován místní vodovod DN 80 - 60 (M-CV.017) zásobovaný z VDJ Šerchov 2x20 m3 (603,50/602,00 m n.m.), do kterého je voda přiváděna potrubím DN 50 z prameniště - jímací zářez se sběrnou jímkou. Rozvod po obci a přípojky jsou z roku 1980.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodojem a jímání z roku 1912, nutná celková rekonstrukce zdrojů a vodojemu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Šerchov - VDJ.CV 001/53 40 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% obyvatel - s vyvážením na ČOV Údlice – 10 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do terénu nebo vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Šerchově se i nadále uvažuje s likvidováním odpadních vod v lokálních zařízeních. Jedná se o zástavbu převážně rekreačního charakteru. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 429,0 1 010,0 2 439,0

  Mapa