Blatno - CZ042.3503.4203.0044.06 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.06 Radenov 00540 5401
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radenov leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 680 - 692 m n.m.. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Na zájmovém území pramení několik bezejmenných vodotečí a protéká jím na jihu potok Malá voda (Květnovský potok). Území patří do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Část území zasahuje do přírodního parku Bezručova údolí. Na území jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 33 37 35 35
   přechodně bydlící 80 80 19 22 22 22
   celkem 110 110 52 59 57 57
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 56 42 35
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radenov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Radenov, označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.035. Stávající zdroj vody s maximální využitelnou kapacitou 0,3 l/s, který zásobuje zemní vodojem Radenov – 1 x 30 m3 (708,80 / 710,80 m n. m.), byl v roce 2018 posílen o druhý zdroj. Jedná se o čerpací jímku s vydatností 1,2 l/s, která výtlačným potrubím PE, De 63 dodává pitnou vodu do stávajícího vodojemu. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Blatno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Radenov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/2 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav vodojem Radenov - VDJ.CV 035/1 30 30 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Radenově není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením na ČOV Údlice – 12 km.
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Radenově se i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 268,0 0,0 1 268,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/49888/2013 "Štěrková přehrážka LBP Kamenička, nad RO - rekonstrukce"
  29. 4. 2013
  Chomutov MMCH/128535/2014 "Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mez
  25. 11. 2014
  Chomutov MMCH/130297/2018 "Vodní dílo MVN - akumulační nádrž Květnov"
  6. 12. 2018
  Chomutov MMCH/31889/2013 Stavba boční průtočné nádrže - Jaroslav Toman - k.ú. Mezihoří
  19. 3. 2013
  Chomutov MMCH/117463/2019/JHA Požární nádrž Bečov
  24. 6. 2019
  Chomutov MMCH/75325/2012 Vvýstavba tří retenčních nádrží v katastrálním území Mezihoří.
  12. 7. 2012
  Chomutov MMCH/185642/2019/JHA "Vodní dílo MVN - akumulační nádrž Květnov"
  21. 8. 2019
  Chomutov MMCH/14630/2014 "Štěrková přehrážka na vodním toku Kamenička VD Kamenička v
  10. 2. 2014
  Ústecký kraj 2626/ZPZ/17/A-097.I.1 VD Jirkov, rek. spodních výpustí, změna stavby před dok.
  20. 6. 2017
  Chomutov MMCH/58211/2012 Rámový propust 1.c. Kamenička
  24. 5. 2012
  Ústecký kraj 2981/ZPZ/12/B-029.I MVE VD Jirkov, změna pov. k nakl. s vodami
  3. 10. 2012
  Ústecký kraj KUUK/162714/2019/ZPZ VD Jirkov - změna povolení k nakládádní s vodami
  21. 11. 2019
  Chomutov MMCH/08258/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Malá voda.
  22. 1. 2014
  Ústecký kraj 3677/ZPZ/13/A-079.1 VD Kamenička - odvodnění vzdušní paty hráze
  20. 2. 2014
  Ústecký kraj 3164/ZPZ/15/A-097 VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí
  25. 9. 2015
  Ústecký kraj 3113/ZPZ/16/A-105.2 VD Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám
  17. 10. 2016
  Chomutov MMCH/213689/2019OZP/BB Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1 jako zdroj vody na pozemk
  16. 10. 2019