Blatno - CZ042.3503.4203.0044.06 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.06 Radenov 00540 5401
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Radenov leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 680 - 692 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 20 rekreačními objekty. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč. Obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 31 32 - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 - - -
   celkem 110 110 111 112 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Radenov má vybudovaný systém vodovodní sítě (M-CV.035). Je zde vybudován vodovod, který nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu, chybí pasportizace. Na tento vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Blatno, provozovatelem je 1. Vodárenská společnost Černovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je ve vyhovujícím stavu, s jeho rozšířením se nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Radenov - VDJ.CV 035/1 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD Radenov - ZD.CV 035/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Radenově není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením na ČOV Údlice – 12 km.
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Radenově se i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel. Septiky budou intenzifikovány na DČOV, bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 884,0 884,0

  Mapa