Blatno - CZ042.3503.4203.0044.05 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.05 Mezihoří 00539 5398
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Mezihoří leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 690 - 726 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 96 rekreačními objekty. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Na jihu obce protéká řeka Bílina náležející do povodí Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, větší rozvoj lze předpokládat i v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 22 25 29 - - -
   přechodně bydlící 385 385 385 385 - - -
   celkem 405 407 410 414 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mezihoří nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Mezihoří se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Mezihoří není vybudován systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením na ČOV Údlice – 13 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Mezihoří se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem stálých obyvatel. Septiky budou intenzifikovány na DČOV, bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 634,0 634,0

  Mapa