Blatno - CZ042.3503.4203.0044.04 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.04 Květnov 00538 5380
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Květnov leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 628 - 632 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 7 6 6 6 - - -
   přechodně bydlící 76 76 76 76 - - -
   celkem 83 82 82 82 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 6 6 6 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Svahová – Boleboř - Blatno odbočkou DN 50 z vodovodního řadu DN 125 z Boleboře (Svahová) do VDJ Květnov 2 x 15 m3 (max. hl. 650 m n.m.). Stávající jímání bylo zrušeno. Rozvod vody po obci je potrubím DN 40 – 80 (OP-SK.CV.001.40).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je z roku cca 1920. S jeho rozšířením se výhledově nepočítá, pouze s rekonstrukcí řadů - DN 80 v délce 595 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Květnov - VDJ.CV 001/19 30 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Květnov nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – septiky se vsakováním 50% obyvatel, bezodtokové jímky – 50% s vyvážením na ČOV Údlice – 11 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   I nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o řídkou zástavbu s velkým podílem rekreace. Septiky budou intenzifikovány na DČOV, bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 255,0 255,0

  Mapa