Blatno - CZ042.3503.4203.0044.03 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.03 Hrádečná 00537 5371
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Hrádečná leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 508 - 560 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Obcí neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, rozvoj lze předpokládat i v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 18 21 27 34 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 118 121 127 134 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 21 27 34 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod Svahová – Boleboř - Blatno (OP-SK.CV.001.41). Voda z místního zdroje vody, který tvoří 2 jímací zářezy se společnou jímkou a studna propojená se sběrnou jímkou zářezů potrubím je gravitačním potrubím DN 80 přivedena do VDJ Hrádečná 20 m3 (558,00/556,0 m n.m.). Dále je na svodný řad z prameniště napojeno přepouštění z vodovodní sítě Blatna – potrubí PE DN 50.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu. S jeho rozšířením se výhledově nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Hrádečná - VDJ.CV 001/42 20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrádečná 1a ZD Hrádečná - ZD.CV 001/13 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrádečná S1 ZD Hrádečná - ZD.CV 001/13 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hrádečná nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 9 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Hrádečné se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s velkým podílem rekreace. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 102,0 1 102,0

  Mapa