Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.09 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.09 Tvrdín 04822 48224
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tvrdín leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350 - 370 n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká potok Syčivka, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 28 26 25 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 33 32 30 29 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   26 26 26 25 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tvrdín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.5. Zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1 x 250 (415,11 / 418,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel, zbylých 10 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tvrdín nemá kanalizaci. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným vsakováním, 30 % obyvatel odpadní vody ze septiků vypouští do povrchových vod, 30 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina a 10 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Tvrdín není investičně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 316 m a výstavba balené mechanicko-biologické ČOV pro 40 EO s výtlakem vyčištěných vod v DN 80 v délce 10 m se zaústěním do toku Syčivka. Součástí ČOV je i čerpací stanice, která dopravuje přečištěnou vodu do recipientu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Tvrdín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 552,0 552,0

  Mapa