Blatno - CZ042.3503.4203.0044.02 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.02 Bečov 00535 5355
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Blatno - Bečov leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 610 - 652 m n.m v rekreační oblasti. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty a 2 ubytovacími zařízeními (50 lůžek). Jedná se převážně o rozptýlenou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Chomutovky, leží v CHOPAV Krušné hory, přírodním parku Bezručovo údolí a Buky nad Kameničkou. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 23 25 29 33 - - -
   přechodně bydlící 76 76 76 76 - - -
   celkem 99 101 105 109 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 8 23 27 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bečov nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Bečově se uvažuje s výstavbou vodovodu Blatno – Bečov v délce cca 1,3 km - potrubí DN 80. V případě poskytnutí dotací bude stavba realizována v roce 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Chomutovka ZD tok Chomutovka - ZD.CV 001/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD vodní nádrž Kamenička - ZD.CV 001/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Bečov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 11 km. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do budoucna se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa