Blatno - CZ042.3503.4203.0044.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.01 Blatno 00536 5363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blatno leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 652 - 702 m n.m.. Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. V omezené míře se zde provozuje zemědělství. Obec leží na rozhraní povodí řeky Chomutovky a povodí řeky Bíliny v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodních zdrojů VN Jirkov, zdroje Šerchov a zdroje Blatno. Na území obce jsou čtyři malé vodní nádrže (0,12 ha, 0,2 ha, 0,95 ha, 0,825 ha). V obci je výrobní areál firmy KODA s.r.o. – zpracování dřeva. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 193 193 338 232 223 218
   přechodně bydlící 74 74 41 48 48 48
   celkem 267 267 379 280 271 266
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   193 193 194 253 244 239
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blatno je zásobována pitnou vodou z vodárenského systému "Svahová – Boleboř - Blatno", který je propojen se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Zdroje podzemní vody na území obce Blatno v oblasti "Vodárenská louka" byly odstaveny. Pitná voda do dvou zdejších zemních vodojemů: VDJ Blatno starý – 1 x 60 m3 (701,39 / 698,11 m n.m.) a VDJ Blatno nový – 1 x 100 m3 (701,59 / 698,17 m n.m.) je přiváděna z nové ÚV Svahová, která nyní zcela dotuje vodárenský systém "Svahová – Boleboř - Blatno". Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Blatno předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Blatno-nový - VDJ.CV 001/21 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Blatno-starý - VDJ.CV 001/20 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5 zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 4a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 3a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 1a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5b zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 2a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 - odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   97 97 98 232 225 266
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Blatno je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.050-S.C) z trub PVC 250, která je zakončená ČOV. Na tuto kanalizaci je napojeno 90% obyvatel, ostatní splaškové vody jsou buď akumulovány v bezodtokových jímkách – 5% obyvatel a vyváženy na ČOV Údlice, nebo jsou předčišťovány v septicích a přepady vypouštěny do kanalizace – 5% obyvatel.
   Vlastníkem i provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Blatno.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Blatno. Kapacita je 39m 3/den. ČOV navržena na 330 EO.

   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu CFR 60 (výrobce BMTO Liberec ).
   Hrubé předčištění je tvořeno strojně stíranými česlemi. Aktivační nádrž s procesem řízené nitrifikace a denitrifikace, osazena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy.
   Sekundární kal je oddělován ve vertikální dosazovací nádrži. Usazený kal je přečerpáván zpět do aktivace. Přebytečný kal je odtahován do uskladňovací nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Chomutovky.  

   Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce 1030 m s vyústěním volně do terénu. Zbylá část obce je odvodňována pomocí příkopů a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 
   Území podnikatelského a výrobního areálu má vlastní lokální ČOV.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 050/1/K ČOV BLATNO PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 363,0 0,0 12 363,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/49888/2013 "Štěrková přehrážka LBP Kamenička, nad RO - rekonstrukce"
  29. 4. 2013
  Chomutov MMCH/128535/2014 "Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mez
  25. 11. 2014
  Chomutov MMCH/130297/2018 "Vodní dílo MVN - akumulační nádrž Květnov"
  6. 12. 2018
  Chomutov MMCH/31889/2013 Stavba boční průtočné nádrže - Jaroslav Toman - k.ú. Mezihoří
  19. 3. 2013
  Chomutov MMCH/117463/2019/JHA Požární nádrž Bečov
  24. 6. 2019
  Chomutov MMCH/75325/2012 Vvýstavba tří retenčních nádrží v katastrálním území Mezihoří.
  12. 7. 2012
  Chomutov MMCH/185642/2019/JHA "Vodní dílo MVN - akumulační nádrž Květnov"
  21. 8. 2019
  Chomutov MMCH/14630/2014 "Štěrková přehrážka na vodním toku Kamenička VD Kamenička v
  10. 2. 2014
  Ústecký kraj 2626/ZPZ/17/A-097.I.1 VD Jirkov, rek. spodních výpustí, změna stavby před dok.
  20. 6. 2017
  Chomutov MMCH/58211/2012 Rámový propust 1.c. Kamenička
  24. 5. 2012
  Ústecký kraj 2981/ZPZ/12/B-029.I MVE VD Jirkov, změna pov. k nakl. s vodami
  3. 10. 2012
  Ústecký kraj KUUK/162714/2019/ZPZ VD Jirkov - změna povolení k nakládádní s vodami
  21. 11. 2019
  Chomutov MMCH/08258/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Malá voda.
  22. 1. 2014
  Ústecký kraj 3677/ZPZ/13/A-079.1 VD Kamenička - odvodnění vzdušní paty hráze
  20. 2. 2014
  Ústecký kraj 3164/ZPZ/15/A-097 VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí
  25. 9. 2015
  Ústecký kraj 3113/ZPZ/16/A-105.2 VD Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám
  17. 10. 2016
  Chomutov MMCH/213689/2019OZP/BB Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1 jako zdroj vody na pozemk
  16. 10. 2019