Blatno - CZ042.3503.4203.0044.01 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0044
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0044
  Kód obce 562998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0044.01 Blatno 00536 5363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 652 - 702 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (20 lůžek). Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. V omezené míře se zde provozuje zemědělství. Obec leží na rozhraní povodí řeky Chomutovky a povodí řeky Bíliny v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Na území obce jsou čtyři malé vodní nádrže (0,12 ha, 0,2 ha, 0,95 ha, 0,825 ha). V obci je výrobní areál firmy KODA – zpracování dřeva a chov koní (26 zaměstnanců). Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 193 193 194 195 - - -
   přechodně bydlící 74 74 74 74 - - -
   celkem 267 267 268 269 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   193 193 194 195 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovaný vodovod pro dodávku pitné vody ze skupinového vodovodu. Vodárenský systém (OP-SK.CV.001.39) zahrnuje vlastní zdroje podzemní vody, pramenní jímky s jímacími zářezy na „Vodárenské louce“. Gravitací je voda přiváděna potrubím DN 80 do akumulačních zemních vodojemů obsahu 100 m3 – Blatno nový (701,59/698,17 m n.m.) a 60 m3 – Blatno starý (701,39/698,11 m n.m.). Akumulace je propojena posilujícím přivaděčem OC DN 125 z prameniště Svahová.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se počítá s doplněním rozvodné sítě převážně větvenými úseky do prostorů nové zástavby nebo tam, kde části obce nebyly dosud uličními řady vybaveny – potrubí DN 50 v délce 200 m a DN 80 v délce 770 m. Rekonstrukce stávajících řadů - PVC 110 - cca 1000 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Blatno-nový - VDJ.CV 001/21 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Blatno-starý - VDJ.CV 001/20 60 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šerchov 1a ZD Šerchov - ZD.CV 001/47 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5 zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 4a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 3a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 1a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šerchov 1b ZD Šerchov - ZD.CV 001/47 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 5b zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blatno u Chomutova 2a zdroje Blatno - ZD.CV 001/12 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   97 97 98 176 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je částečně vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.050-S.C) z trub PVC 250, která je zakončená ČOV. Na tuto kanalizaci je napojeno 50% obyvatel, ostatní splaškové vody jsou buď akumulovány v žumpách – 30% obyvatel a vyváženy na ČOV Údlice – 10 km, nebo jsou předčišťovány v septicích a přepady vypouštěny do kanalizace – 20% obyvatel.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Blatno, provozovatelem je 1. vodárenská společnost Černovice.
   Limity: Množství 20 075 m3/rok, Q = 23 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   80
   20
   25
   15
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu CFR 60 (výrobce BMTO Liberec), jejíž kapacita je dle údajů provozovatele ČOV přibližně 330 EO. V současné době je na ní napojeno 300 EO a počítá se s napojením dalších.
   Hrubé předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi, za hrubým předčištěním je možnost obtoku biologické části. Samotná aktivační nádrž je tvořena procesem řízené nitrifikace a denitrifikace, aktivační nádrž je také osazena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy typu EME. Objem aktivační nádrže 77,7 m3.
   Sekundární kal je oddělován ve vertikální dosazovací nádrži. Usazený kal je přečerpáván zpět do aktivace. Objem dosazovací nádrže 31,5 m3 Přebytečný kal je odtahován do uskladňovací nádrže objemu 15 m3.

   Rozměry nádrží stávající ČOV š x d x v (m)
   Aktivační nádrž: 3,0 x 7,3 x 3,55
   Dosazovací nádrž: 3,0 x 3,0 x 3,55
   Uskladňovací nádrž: ∅2,5 x 3,5; hl. vody 3,0 m

   Projektované parametry:
   EO 330
   Q = 38,99 m3/den = 14232 m3/rok

   Odtok:
   BSK5 0,78 kg/den
   NL 0,78 kg/d
   CHSK 2,34 kg/den

   Skutečné parametry:
   EO 300
   Měření kvality odpadních vod na přítoku není dle informací prováděno, v obci se nenachází významný zdroj průmyslových odpadních vod.

   Odtok:
   BSK5 = 6 mg/l
   CHSK = 50 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Obec Blatno má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce 1030 m s vyústěním volně do terénu. Zbylá část obce je odvodňována pomocí příkopů a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Blatno má v současné době částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci a do budoucna je počítáno s její dostavbou PVC 250 v délce 870 m.
   Území podnikatelského a výrobního areálu má vlastní lokální ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 050/1/K ČOV BLATNO PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 242,0 242,0

  Mapa