Bílence - CZ042.3503.4203.0043.03 - stav 2004

 1. Obec

  Bílence

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0043
  Kód obce 562980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0043.03 Voděrady 00417 4171
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Bílence - Voděrady leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 257 - 266 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s jedním rekreačním objektem. Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce, kterou protéká Chomutovka, náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 4 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 20 25 30 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 19 22 27 32 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 20 25 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem u obce Bílence - dále DN 150 (OP-SK.CV.001.18). Rozvody po obci jsou DN 80. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Voděradech vodovod vykazuje poruchovost, fyzický stav odpovídá době pořízení. Je nutné provést rekonstrukci – 50%. Pro novou výstavbu je možnost zřízení vodovodních přípojek ze stávajícího řadu DN 150.
   Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Voděrady nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 5 km.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Voděradech se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o rozlehlé území s malým počtem stálých obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. U nové výstavby budou realizovány DČOV.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Voděrady PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa