Bílence - CZ042.3503.4203.0043.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bílence

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0043
  Kód obce 562980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0043.02 Škrle 00416 4162
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Bílence - Škrle leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 247 - 279 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a jsou zde dva rekreační objekty. Zástavba je soustředěná ve dvou celcích oddělených řekou Chomutovkou. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Na pravém břehu Chomutovky stojí mlýn a velký areál statku s mohutným objektem barokního špejcharu. Obec náleží do povodí Ohře. Poblíž obce se nachází chráněné území Slanisko. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 11 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 86 91 100 110 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 90 95 104 114 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   86 91 100 110 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem u Bílence - dále DN 150 (OP-SK.CV.001.19). Rozvody po obci jsou DN 80 a 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod ve Škrlích je potřeba kompletně rekonstruovat, fyzický stav odpovídá době pořízení. Rovněž část přívodního řadu DN 150 do obce je třeba zrekonstruovat – časté poruchy. V místech nové zástavby (rodinné domky v severní části obce) je třeba provést prodloužení vodovodního řadu potrubím DN 80 v délce cca 150 m, které se bude realizovat do roku 2015.
   Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Škrle nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách s odvozem na ČOV Údlice – 7 km 65% obyvatel, v septicích se vsakováním – 33% a v MČOV – 2%.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Škrlích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o rozlehlé území s nevhodnou konfigurací terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. U nové výstavby budou realizovány DČOV.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.
   Při rozšíření zemědělského závodu ve Škrlích by mohl být areál vybaven vlastní čistírnou odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 517,0 1 517,0

  Mapa