Bílence - CZ042.3503.4203.0043.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bílence

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0043
  Kód obce 562980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0043.02 Škrle 00416 4162
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Škrle leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 247 - 279 m n. m.. Zástavba je soustředěná ve dvou celcích oddělených říčkou Chomutovkou. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Ohře. Na části území cca 3,5 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Slanisko u Škrle. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 86 91 109 105 100 98
   přechodně bydlící 4 4 0 0 0 0
   celkem 90 95 109 105 100 98
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   86 91 100 98 98 98
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Škrle je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001) přes rozvodné sítě obcí Voděrady a Bílence potrubím De 160. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice k obci Bílence je nejprve DN 300, následně DN 250 a DN 200. Rozvody po obci jsou potrubím PE, TLT, De 160 – 50. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Škrle předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Škrle nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice – 65% obyvatel, 33% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním. 2% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Škrlích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o rozlehlé území s nevhodnou konfigurací terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. U nové výstavby budou realizovány DČOV.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.
   Při rozšíření zemědělského závodu ve Škrlích by mohl být areál vybaven vlastní čistírnou odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 028,0 1 296,0 6 324,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory