Bílence - CZ042.3503.4203.0043.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bílence

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0043
  Kód obce 562980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0043.01 Bílence 00415 4154
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílence leží jihovýchodně od Chomutova v údolí říčky Chomutovky v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 262 - 270 m n.m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 80 84 104 100 96 94
   přechodně bydlící 3 3 15 17 17 17
   celkem 83 87 119 117 113 111
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 84 92 117 113 111
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bílence je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice k obci Bílence je nejprve DN 300, následně DN 250 a DN 200. Rozvody po obci jsou De 90 a 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bílence předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Bílence - CS.CV 001/31 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bílence nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice – 98% obyvatel. Jeden objekt má vlastní MČOV. 

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Bílence je dle územního plánu navržena oddílná kanalizace se samostatnou ČOV. Odpad z ČOV bude zaústěn do Chomutovky. Na ČOV Bílence budou dále přiváděny odpadní vody z obce Voděrady.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 
   V cílovém roce 2030  budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Bílence PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Bílence PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 666,0 0,0 5 666,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory