Bílence - CZ042.3503.4203.0043.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bílence

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0043
  Kód obce 562980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0043.01 Bílence 00415 4154
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Chomutova v údolí říčky Chomutovky v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 262 - 270 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 90 trvale bydlících obyvatel a jsou zde dva rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 8 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 80 84 92 100 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 83 87 95 103 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 84 92 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) přiváděcím řadem DN 200 přes šachtu s redukčním ventilem (OP-SK.CV.001.17). Rozvody po obci jsou DN 80 a 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v poměrně v dobrém stavu. Pouze pro novou výstavbu v severní části obce je třeba provést prodloužení vodovodního řadu – potrubí DN 80 v délce cca 200 m.
   Obec požaduje přeložky vodovodních sítí, které jsou vedeny přes stavební parcely.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Bílence - CS.CV 001/31 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 100 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy – 98% obyvatel s odvozem na ČOV Údlice – 4,5 km. Jeden objekt má vlastní MČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle urbanistické studie je navržena oddílná kanalizace se samostatnou ČOV. Splaškové vody budou potrubím DN 300 v délce cca 1,0 km svedeny do navržené čistírny odpadních vod v jihovýchodní části obce. Odpad z ČOV bude zaústěn do Chomutovky. Dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí a potrubí dešťové kanalizace zaústěno samostatně do vodoteče (Chomutovky). S výstavbou se uvažuje po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Bílence PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Bílence PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 882,0 2 882,0

  Mapa