Veselé - CZ042.3502.4202.0042.01 - stav 2004

 1. Obec

  Veselé

  Číslo obce PRVKUK 0042
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0042
  Kód obce 562939
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0042.01 Veselé 18061 180611
  CZ042.3502.4202.0042.02 Veselíčko 1.díl 18062 180629
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veselé - Veselíčko leží východně od Děčína v nadmořských výškách 262,00 - 310,00 m n.m., Veselíčko až 332,00 m n.m. Jedná se o obec do 270 trvale žijících obyvatel s 41 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a říčky Bystrá, do které se vlévá jeden místní potok ve Veselém a jeden místní potok východně od Veselíčka. Území náleží do povodí Labe, CHKO České středohoří. Na severozápadním okraji obce probíhá hranice mezi CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce s CHOPAV Severočeská křída. V obci Veselé je několik drobných provozoven. Ve Veselíčku je chov koní. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 268 286 318 350 - - -
   přechodně bydlící 108 108 108 108 - - -
   celkem 376 394 426 458 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   210 234 279 333 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veselé je zásobena ze skupinového vodovodu Veselé - Markvartice (SK-DC.004). Vodovodem (SK-DC.004.1), který je provozován jako místní ve dvou tlakových pásmech.
   Hlavní zdroj pitné vody je z vrtu v areálu Agrostavu Q = 3 l/s s uvedením do provozu v roce 2000. U vrtu je stávající ÚV Veselé s kapacitou 4 l/s a ČS 1,5 l/s s dopravní výškou 90 m. Odkud je voda čerpána výtlačným potrubím PVC 90 do VDJ Horní H.T.P. 50 m3 (299,40 m n.m./ 297,40 m n.m) z roku 1968 a řadem DN 150 přivedena do obce. Dalším zdrojem je voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je svedena do VDJ Dolní u ČS D.T.P. –20 m3 (271,02/268,92 m n.m.). Z VDJ 20 m3 je jednak voda dále čerpána výtlačným potrubím ocel 2“ do VDJ Horní Q = 0,7 l/s a jednak gravitačně potrubím do dolního tlakového pásma obce. Ve výhledu se uvažuje čerpání od tohoto vodojemu do HTP zrušit.
   Na vodovod je napojeno 78% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Z vodovodního systému obce Veselé je možné rovněž zásobovat obec Markvartice přes vodoměrnou šachtu (využíváno v době sucha). Ze zásobovací sítě je rovněž vedena odbočka vodovodu do VDJ U lesa a dále pro obec Kamenická Nová Víska (v současné době se nevyužívá, uzavřeno sekčním šoupětem).
   Vodovod je v majetku a provozu obce Veselé.
   Veselíčko je bez veřejné vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Původní vodovod byl v obci vybudován v roce 1968, nový zdroj-vrt s čerpáním vody do vodojemu HTP byl uveden do provozu v roce 2000. Obec Veselé má zájem na připojení dalších obyvatel. Předpokládá se dostavba vodovodu z potrubí DN 100 v délce 1,9 km, DN 80 a DN 60 v délce 0,9 km. Ve Veselíčku se i nadále předpokládá individuální zásobení pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 004/2 CS.DC 004/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 004/1 CS.DC 004/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 010/1 ZD.DC 010/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/1 ZD.DC 004/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.DC 004/1 UV.DC 004/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 010/1 VDJ.DC 010/1 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 004/2 VDJ.DC 004/2 20 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 004/1 VDJ.DC 004/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 011/3 VDJ.DC 011/3 20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Dolní Kameni ZD.DC 005/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Dolní Kameni ZD.DC 005/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Dolní Kameni ZD.DC 005/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Dolní Kameni ZD.DC 005/5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 1,5% obyvatel vypouští nečištěné splaškové vody přímo do vodoteče, 74,5% obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče, 20% obyvatel má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Veselé připravuje výstavbou kanalizace a ČOV ve středu obce, kde je zástavba poměrně soustředěná (70% obyvatel). Kanalizace z potrubí DN 300 v délce 1,5 km a ČOV pro 200 EO. Doporučená doba výstavby po roce 2015. Zbývající část obyvatel (cca 30% obyvatel) bude i nadále využívat individuální likvidování splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Odkanalizování navrhované v ÚS s odvedením odpadních vod na ČOV Dolní Habartice není vzhledem ekonomické náročnosti reálné.
   Ve Veselíčku se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 744,0 9 744,0

  Mapa