Veselé - CZ042.3502.4202.0042.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Veselé

  Číslo obce PRVKUK 0042
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0042
  Kód obce 562939
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0042.01 Veselé 18061 180611
  CZ042.3502.4202.0042.02 Veselíčko 1.díl 18062 180629
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veselé - Veselíčko leží východně od Děčína v nadmořských výškách 262,00 - 310,00 m n.m., Veselíčko až 332,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a říčky Bystrá, do které se vlévá jeden místní potok ve Veselém a jeden místní potok východně od Veselíčka. Území náleží do povodí Labe, CHKO České středohoří. Na severozápadním okraji obce probíhá hranice mezi CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce s CHOPAV Severočeská křída. V obci Veselé je několik drobných provozoven. Ve Veselíčku je chov koní. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 268 286 312 336 386 422
   přechodně bydlící 108 108 68 80 91 100
   celkem 376 394 380 416 477 522
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   210 234 279 366 427 472
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veselé je zásobena ze skupinového vodovodu Veselé - Markvartice (SK-DC.004). Původní vodovod byl v obci vybudován v roce 1968, nový zdroj - vrt s čerpáním vody do vodojemu HTP byl uveden do provozu v roce 2000.
   Hlavní zdroj pitné vody se nachází v k.ú. Veselé, je z nového vrtu na p.p.č. 607.  U vrtu je vybudována ÚV Veselé s kapacitou 4 l/s a ČS 1,5 l/s s dopravní výškou 90 m. Odkud je voda čerpána výtlačným potrubím  HDPE 90 do VDJ Horní H.T.P. 120 m3 (299,40 m n.m./ 297,40 m n.m.) a řadem DN 150 přivedena do obce. Dalším zdrojem je voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je též čerpána do VDJ Horní.  Je provedena dostavba vodovodu z potrubí HDPE De 110  v délce 1,271 km, HDPE De 90 v délce 107 m a HDPE De 63 v délce 0,3 km.

   Na vodovod je napojena  většina obyvatel.
   Z vodovodního systému obce Veselé je umožněno rovněž zásobovat obec Markvartice přes vodoměrnou šachtu (využíváno v době sucha). Ze zásobovací sítě je rovněž vedena odbočka vodovodu do VDJ U lesa a dále pro obec Kamenická Nová Víska (v současné době se nevyužívá, uzavřeno sekčním šoupětem).
   Vodovod je v majetku a provozu obce Veselé.
   Veselíčko je bez veřejné vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Staré vodovodní potrubí Litinové je třeba zrekonstruovat.

   Ve Veselíčku se i nadále předpokládá individuální zásobení pitnou vodou. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 004/2 VESELÉ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 ZD.DC 004/2 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.DC 004/1 VESELÉ PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 004/1 VDJ-VESELÉ-VP 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 011/3 VDJ-N.VÍSKA-U LESA 20 20 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CD.DC 004/1 CD.DC 004/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/1 ZD.DC 004/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 1,5% obyvatel vypouští nečištěné splaškové vody přímo do vodoteče, 74,5% obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče, 20% obyvatel má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Veselé připravuje výstavbou kanalizace a ČOV ve středu obce, kde je zástavba poměrně soustředěná (70% obyvatel). Kanalizace z potrubí DN 300 v délce 1,5 km a ČOV pro 200 EO. Zbývající část obyvatel (cca 30% obyvatel) bude i nadále využívat individuální likvidování splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, domovních čistíren odpadních vod, nebo tříkomorových septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Odkanalizování navrhované v ÚS s odvedením odpadních vod na ČOV Dolní Habartice není vzhledem ekonomické náročnosti reálné.
   Ve Veselíčku se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory