Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.05 Rychnov 18012 180122
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Rychnov leží jižně od Děčína v nadmořských výškách 520,00 - 610,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Rychnovského potoka, který se vlévá do Labe. Na východním okraji obce se nachází Merboltický potok, který teče na opačnou stranu a vlévá se do Ploučnice. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Agrokomplex s.r.o., Příbramská 278 – zemědělská výroba. Předpokládá se že do r. 2025 bude počet obyvatel i rekreantů mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 69 71 77 79 76 75
   přechodně bydlící 250 250 0 0 0 0
   celkem 319 321 77 79 76 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   26 33 47 23 25 25
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rychnov je zásobena z místního vodovodu Rychnov (M-DC.060). Voda z prameniště 0,10 l/s je svedena do VDJ 30 m3 Rychnov (626,22 m n.m.-HŘ.) a odtud potrubím DN 50 do obce. Na vodovod je napojena asi třetina obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 252/2004Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Vodovod je v majetku obce Verneřice a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní, v nichž není dobrá kvalita vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Verneřice- Rychnov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost úpravny vody. V obci je dlouhodobý nedostatek pitné vody. Stávající vodovod vyžaduje rozšíření o nový zdroj a pak bude možná i dostavba vodovodní sítě na celou zástavbu z potrubí DN80 v délce 1,2 km po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejné využití. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Rychnov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Rychnov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 15% obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče, 30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Verneřice, 40% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 15% má septiky se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí individuálních čistíren, případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteč (cca 4 ks DČOV).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 466,0 0,0 12 466,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/130766/2019 schválení manipulačního řádu pro Rybník - starý
  4. 12. 2019