Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.05 - stav 2004

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.05 Rychnov 18012 180122
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Rychnov leží jižně od Děčína v nadmořských výškách 520,00 - 610,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 62 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Rychnovského potoka, který se vlévá do Labe. Na východním okraji obce se nachází Merboltický potok, který teče na opačnou stranu a vlévá se do Ploučnice. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Agrokomplex s.r.o., Příbramská 278 – zemědělská výroba (cca 15 zaměstnanců). Předpokládá se že do r. 2015 bude počet obyvatel i rekreantů mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 69 71 75 80 - - -
   přechodně bydlící 250 250 250 250 - - -
   celkem 319 321 325 330 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   26 33 47 65 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rychnov je zásobena z místního vodovodu Rychnov (M-DC.060). Voda z prameniště 0,10 l/s je svedena do VDJ 30 m3 Rychnov (626,22 m n.m.-HŘ.) a odtud potrubím DN 50 do obce. Na vodovod je napojeno 38% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Vodovod je v majetku obce Verneřice a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce stávající sítě cca 200 m. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu. V obci je dlouhodobý nedostatek pitné vody. Stávající vodovod vyžaduje rozšíření o nový zdroj a pak bude možná i dostavba vodovodní sítě na celou zástavbu z potrubí DN80 v délce 1,2 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejné využití. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rychnov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rytířov 1b ZD.DC 057/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rytířov 1a ZD.DC 057/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 15% obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče, 30% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Verneřice, 40% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 15% má septiky se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteč (cca 4 ks DČOV).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 425,0 5 425,0

  Mapa