Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.04 Příbram 18011 180114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Příbram leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 522,00 - 600,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka, do kterého je zaústěn místní potok. Ve středu obce je požární nádrž. Území náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Verneřický Argus a.s.- stáje a České radiokomunikace, vysílač Buková hora. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 65 66 81 59 60 61
   přechodně bydlící 130 130 0 0 0 0
   celkem 195 196 81 59 60 61
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 43 49 12 31 49
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Příbram je zásobena z místního vodovodu Příbram (M-DC.059). Voda z prameniště 0,15 l/s je svedena do VDJ 20 m3 Příbram (574,99/573,24 m n.m.) a odtud potrubím DN 6/4“ do obce. Na vodovod je napojena asi pětina obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2018 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. Voda nesplňuje parametry pro pitnou vodu, proto je provozován jako vodovod pro užitkovou vodu. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

   Vodovod je v majetku a provozu obce.
   Vysílač Buková hora má vlastní vodovod i vlastní zdroj vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Verneřice- Příbram předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 059/1 ZD.DC 059/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 059/1 VDJ-PŘÍBRAM 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 40% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (22 km) nebo na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice, 40% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 20% má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí individuálních čistíren, případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 678,0 0,0 6 678,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/130766/2019 schválení manipulačního řádu pro Rybník - starý
  4. 12. 2019