Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.04 - stav 2004

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.04 Příbram 18011 180114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Příbram leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 522,00 - 600,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 31 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka, do kterého je zaústěn místní potok. Ve středu obce je požární nádrž. Území náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma PM Kamenický Šenov s.r.o., Příbramská 287 – zemědělská výroba (cca 15 zaměstnanců) a České radiokomunikace, vysílač Buková hora (cca 11 zam.) Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 65 66 68 71 - - -
   přechodně bydlící 130 130 130 130 - - -
   celkem 195 196 198 201 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 43 49 58 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Příbram je zásobena z místního vodovodu Příbram (M-DC.059). Voda z prameniště 0,15 l/s je svedena do VDJ 20 m3 Příbram (574,99/573,24 m n.m.) a odtud potrubím DN 6/4“ do obce. Na vodovod je napojeno 62% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Vodovod je v majetku obce a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vysílač Buková hora má vlastní vodovod i vlastní zdroj vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dostavba vodovodu z potrubí DN 80 v délce 500 m. Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v délce 640 m. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 059/1 ZD.DC 059/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 059/1 VDJ.DC 059/1 20 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 40% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (22 km), 40% obyvatel má septiky s odtokem do vododteče a 20% má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 155,0 3 155,0

  Mapa