Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.03 Loučky 18010 180106
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Loučky leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 442,00 - 474,00 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel a 41 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka, do kterého jsou zaústěny dva místní potoky. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 62 60 75 80 80 80
   přechodně bydlící 150 150 0 0 0 0
   celkem 212 210 75 80 80 80
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Loučky jsou bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. Byl zaznamenán pokles vody v soukromých studních v roce 2018.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec je možno napojit na vodovodní síť Verneřic prodloužením řadu DN 100 v délce cca 1,7 km s nutnou redukcí tlaku. Obec Verneřice má velký zájem o výstavbu vodovodní sítě s ohledem na plánovanou výstavbu nových rodinných domků i rekreačních objektů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Verneřice studna ČOV PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 40 40 40
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována kanalizace, která odvádí splaškové vody od cca 20 objektů. Kanalizace je zakončena na ČOV Verneřice, která se nachází v k.ú. Loučky. Zbylý obyvatelé využívají bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Děčín (26 km) a septiky s odtokem do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

   Po roce 2030 je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Loučky- návrh PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Verneřice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Verneřice nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Verneřice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/130766/2019 schválení manipulačního řádu pro Rybník - starý
  4. 12. 2019