Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.02 - stav 2004

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.02 Čáslav 18009 180092
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Čáslav leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 532,00 - 554,00 m n.m. Jedná se o obec s 1 trvale žijícím obyvatelem a 12 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Severně od obce protékají dva místní potoky a ve středu obce je požární nádrž. Území náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 1 1 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 51 51 51 51 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 1 1 1 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čáslav je zásobena z místního vodovodu Čáslav (M-DC 058). Voda z prameniště 0,10 l/s je svedena do VDJ 20 m3 Čáslav (550,73/549,53 m n.m.) a odtud potrubím DN 6/4“do obce. Na vodovod je napojen 1 trvale bydlící obyvatel a 100% přechodně bydlících obyvatel. Vodovodní síť je převážně z oceli ve stavu vyžadujícím rekonstrukci.
   Vodovod je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, ale ve velmi špatném stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci včetně zdroje. Staré vodovodní potrubí potřebuje výměnu v celé délce, to je cca 400 m. Nutno zajistit rekonstrukci zdroje a oplocení OP VZ 1. stupně z důvodu hygienického zabezpečení zdroje (pastviny). Obec Verneřice upozorňuje na špatný stav vodovodních řadů a na nedostatek pitné vody v letních měsících, kdy je v obci značný počet rekreantů. Rekonstrukce vodovodu je navržena na rok 2006.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 058/1 ZD.DC 058/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 058/1 VDJ.DC 058/1 20 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 90% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (24 km), 10% do septiků s odtokem do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa