Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.02 Čáslav 18009 180092
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Verneřice – Čáslav leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 532,00 - 554,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Severně od obce protékají dva místní potoky a ve středu obce je požární nádrž. Území náleží do povodí Bobřího potoka a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 2 7 7 7
   přechodně bydlící 50 50 0 0 0 0
   celkem 51 51 2 7 7 7
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 1 1 2 3 5
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čáslav je zásobena z místního vodovodu Čáslav (M-DC 058). Voda z prameniště 0,10 l/s je svedena do VDJ 20 m3 Čáslav (550,73/549,53 m n.m.) a odtud potrubím DN 6/4“do obce, který je provozován mimo režim zákona o vodovodech a kanalizacích. Na vodovod jsou napojeni pouze čtyři přechodně bydlící obyvatelé. 
   Vodovod je v majetku  a provozu obce, vodovod je provozován jako vodovod užitkové vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen pro polovinu zástavby. Obec má nedostatek pitné vody v letních měsících, kdy je v obci značný počet rekreantů. Domovní a obecní studny slouží k individuálnímu zásobování pitnou vodou, kvalita vody v obecních studnách je nevyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 058/1 ZD.DC 058/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 058/1 VDJ-ČÁSLAV 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 90% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (24 km), 10% do septiků s odtokem do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí individuálních čistíren, případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/130766/2019 schválení manipulačního řádu pro Rybník - starý
  4. 12. 2019