Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.08 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.08 Razice 04821 48216
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Razice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 – 290 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 13 rekreačních objektů. Obcí protéká Mukovský potok, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 134 138 146 155 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 164 168 176 185 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   132 136 144 153 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Razice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.3. Zdrojem vody je VDJ Razice – 1 x 150 m3 (382,24 / 385,82 m n. m.), který je zásobován vodou z  VDJ Mrzlice, do kterého voda přitéká z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Razice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným vsakováním, 30 % obyvatel odpadní vody ze septiků vypouští do povrchových vod, 30 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina a 5 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. 5 % obyvatel odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Razice není investičně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1500 m a výstavba kořenové ČOV pro 200 EO se zaústěním do Mukovského potoka. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Razice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 745,0 1 745,0

  Mapa