Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.08 Razice 04821 48216
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Razice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 – 290 m n. m. Obcí protéká Mukovský potok, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 134 138 158 155 181 200
   přechodně bydlící 30 30 72 76 80 84
   celkem 164 168 230 231 261 284
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   132 136 144 231 261 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Razice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.3. Zdrojem vody je VDJ Razice – 1 x 150 m3 (382,24 / 385,82 m n. m.), který je zásobován vodou z  VDJ Mrzlice, do kterého voda přitéká z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní řad z PE potrubí v celkové délce cca 660m je dle sdělení obce silně poruchový a vyžaduje rekonstrukci. Případná realizace se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 001/2 VDJ.TP 001/2 Razice 150 1x150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Razice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným vsakováním, 20 % obyvatel odpadní vody ze septiků vypouští do povrchových vod, 45 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina. 5 % obyvatel odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   U nové výstavby budou budovány domovní čistírny odpadních vod. Stávající septiky budou intenzifikovány doplněním dalšího čistícího stupně nebo zrušeny a nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do povrchových vod nebo do vsaku, kde to nebude možné, budou zřízeny bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 212,0 4 212,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018