Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.01 Verneřice 18014 180149
  CZ042.3502.4202.0041.06 Rytířov 18013 180131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Verneřice, Rytířov leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 474,00 - 502,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru a panelovými domy v centru obce je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka. Ze severní a jižní části obce se do Bobřího potoka vlévají dva místní potoky. Na katastru obce Verneřice se nacházejí tři rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Agrokomplex s.r.o.,– zemědělská výroba (cca 50 zaměstnanců), KART s.r.o. – průmyslová výroba (cca 42 zam.), KOVOS družstvo Teplice – kovovýroba (cca 120 zam.). Nepředpokládá se výrazný rozvoj obcí, pouze zvýšený zájem o rekreační využití.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 884 882 881 878 869 863
   přechodně bydlící 250 250 36 42 42 42
   celkem 1 134 1 132 917 920 911 905
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   731 758 805 920 911 905
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Verneřice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Verneřice – Mukařov (SK – DC.003.1) a část obce Rytířov místním vodovodem (M-DC.057).
   Skupinový vodovod Verneřice – Mukařov byl vybudován v roce 1965, vnitřní síť obce budována od roku 1930 z potrubí DN 80-125. Voda ze dvou štol svedena do čerpací stanice, odkud je čerpána do VDJ Verneřice starý 250 m3 + nový 500 m3 (537,50/533,50 m n.m.) a do VDJ Mukařov (588,50/584,50 m n.m.) - mimo okres Děčín, zásobuje obec Mukařov u Štětí, která patří do okresu Litoměřice. Z VDJ Verneřice je voda vedena potrubím DN 80 do obce. Kvalita i množství dodávané vody vyhovuje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   V Rytířově je voda z pramenní jímky svedena do VDJ Rytířov 50 m3 (519,73/516,73 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce.
   Vodovody jsou v majetku SVS, a.s. a provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

   V obci je umístěna požární nádrž.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 057/1 Rytířov 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 057/1 Rytířov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 057/1 Rytířov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Verneřice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Verneřice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Verneřice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Verneřice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   367 367 450 386 383 653
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Verneřice jsou v současné době vybudovány dva kanalizační systémy. Panelové domy včetně kotelny ve středu obce jsou odkanalizovány oddílnou splaškovou kanalizací (K-DC.051.S.C) zakončenou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 1200 EO.

   Složení ČOV:

   • Lapák štěrku a dešťový oddělovač,
   • vertikální lapák písku,
   • ČS,rotační síto a odvodňovací šnek,
   • Aktivace= denitrifikace, nitrifikace s vsazeným biofiltrem odděleným nornou stěnou a s jemnobublinnou aerací
   • Dosazovací nádrže bez norných stěn
   • Mikrofiltr na odtoku (0,047mm)
   • Parshallův měrný žlab s průtokoměrem typ FIedler,
   • Odtokové potrubí DN 300 je zaústěno přes výustní objekt osazený žabí klapkou do Bobřího potoka
   • kalojem  s aerobní stabilizací.

   Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vlastníkem nové ČOV je obec Verneřice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Projektované parametry :

   EO 1200
   Q = 180 m3/den

   Přítok:
   BSK5 = 400 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Verneřice je plánována rekonstrukce stávající čerpací stanice a ČOV. V místní části Rytířově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Verneřice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Verneřice čp.12 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Verneřice čp.9 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Verneřice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 500,0 23 629,0 32 129,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/130766/2019 schválení manipulačního řádu pro Rybník - starý
  4. 12. 2019