Verneřice - CZ042.3502.4202.0041.01 - stav 2004

 1. Obec

  Verneřice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0041
  Kód obce 562921
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0041.01 Verneřice 18014 180149
  CZ042.3502.4202.0041.06 Rytířov 18013 180131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Verneřice, Rytířov leží jižně od Děčína, v nadmořských výškách 474,00 - 502,00 m n.m. Jedná se o obec do 850 trvale žijících obyvatel a 61 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru a panelovými domy v centru obce je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místní komunikace a Bobřího potoka. Ze severní a jižní části obce se do Bobřího potoka vlévají dva místní potoky. Na katastru obce Verneřice se nacházejí tři rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Agrokomplex s.r.o.,– zemědělská výroba (cca 40 zaměstnanců), KART s.r.o. – průmyslová výroba (cca 42 zam.), KOVOS družstvo Teplice – kovovýroba (cca 70 zam.). Nepředpokládá se výrazný rozvoj obcí, pouze zvýšený zájem o rekreační využití.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 884 882 880 878 - - -
   přechodně bydlící 250 250 250 250 - - -
   celkem 1 134 1 132 1 130 1 128 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   731 758 805 860 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Verneřice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Verneřice – Mukařov (SK – DC.003.1) a část obce Rytířov místním vodovodem (M-DC.057).
   Skupinový vodovod Verneřice – Mukařov byl vybudován v roce 1965, vnitřní síť obce budována od roku 1930 z potrubí DN 80-125. Voda ze dvou štol svedena do čerpací stanice, odkud je čerpána jednak do VDJ Verneřice starý 250 m3 + nový 500 m3 (537,50/533,50 m n.m.) a jednak do VDJ Mukařov (588,50/584,50 m n.m.) - mimo okres Děčín, zásobuje obec Mukařov, která patří do okresu Litoměřice. Z VDJ Verneřice je voda vedena potrubím DN 80 do obce. Kvalita i množství dodávané vody vyhovuje. Na vodovod je napojeno 82% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   V Rytířově je voda z pramenní jímky svedena do VDJ Rytířov 50 m3 (519,73/516,73 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce.
   Vodovody jsou v majetku obce a provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 30% sítí. Ve výhledu, po roce 2015, lze předpokládat požadavek na dostavbu vodovodu pro cca 150 trvale žijících obyvatel a novou zástavbu v délce rozvodných řadů cca 0,9 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 057/1 50 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Verneřice a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Verneřice b PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   367 367 450 449 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Verneřice jsou v současné době vybudovány dva kanalizační systémy. Panelové domy včetně kotelny ve středu obce jsou odkanalizovány oddílnou splaškovou kanalizací (K-DC.051.S.C) zakončenou mechanicko-biologickou ČOV typu VHS I. Kanalizace je v celé délce gravitační a je na ní napojeno 42% obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bobřího potoka.
   Majitelem kanalizace je obec a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Část obce je odkanalizována jednotnou kanalizací (K-DC.050-J.N) se systémem 4 samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty zaústěnými do Bobřího potoka. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích, kanalizace je gravitační. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce, místní kulturní dům s kinem, obecní úřad, jídelna, škola a drobné provozovny – 20%. 10% obyvatel má septiky s odtokem vsakováním, 28% obyvatel má odtokové jímky s vyvážením na ČOV Verneřice.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 1386/96/97/235/Hal, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.4. 1997
   Platí od 4/1997 do 4/2007
   Limity: 300 EO, Q = 21 097 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   -
   -
   55
   -
   40

   40
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Projektované parametry :
   EO 300
   Q = 0,67 l/s = 21 129 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 311 mg/l

   Skutečné parametry :
   EO 238
   Q = 0,80 l/s = 25 300 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 424 mg/l
   BSK5 = 206 mg/l
   NL = 193 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 100 mg/l
   BSK5 = 34 mg/l
   NL = 29 mg/l

   Způsob stabilizace kalu: dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu: 460m3/rok = 5 t/rok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Provozovaná ČOV Verneřice slouží jako lokální, lze na ní napojit další obyvatele z blízkého okolí. Výstavba kanalizace DN 300 v délce 0,8 km.
   Stávající ČOV sloužící hlavně pro sídliště, by měla být výhledově nahrazena centrální ČOV Verneřice. Byla zpracována studie na umístění ČOV 1000EO pro obec Verneřice v k.ú. Loučky, kdy by došlo k vybudování gravitačního, splaškového, kanalizačního sběrače v dl. cca 3,0 km s přepojením stávajících výustí a zrušení lokální ČOV pro sídliště. Obec Verneřice upozorňuje na potřebu rychlého řešení pro centrální odkanalizování obce vzhledem rostoucího zájmu o rekonstrukce a výstavbu nových objektů pro organizace, rodinné bydlení i rekreaci. Dostavba kanalizační sítě a centrální ČOV umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 95% obyvatel. U zbývajících cca 5% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   V Rytířově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Verneřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.12 L PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.9 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.14 P PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 345,0 2 725,0 4 070,0

  Mapa