Velká Bukovina - CZ042.3502.4202.0040.03 - stav 2004

 1. Obec

  Velká Bukovina

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0040
  Kód obce 562891
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0040.03 Malá Bukovina 09003 90034
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velká Bukovina – Malá Bukovina leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 396,00 - 422,00 m n.m. Jedná se o obec do 120 trvale žijících obyvatel a 11 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je poměrně soustředěná podél místních komunikací a místního potoka. V obci se nachází kaskáda 3 rybníků v pramení oblasti místního potoka. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 118 120 123 127 - - -
   přechodně bydlící 38 38 38 38 - - -
   celkem 156 158 161 165 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   104 106 108 112 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Bukovina je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC061.2). Z VDJ Malá Bukovina 2x 100 m3 (428,00 m n.m.) přes AT stanici potrubím DN 100 do obce. Na vodovod je napojeno 88% obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. Stávající rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci cca z 25%.
   V oblasti je plánována přeložka komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby komunikace přes vodní zdroj bude nutné zajistit nové zásobování pitnou vodou, které je v současné době vyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 061/1-ATS PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 061/1 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (12 km), 30% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 22,0 22,0

  Mapa