Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.06 Kozlíky 14308 143081
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozlíky leží na úpatí Českého středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 200 m n. m. Obcí protéká vodoteč Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 66 63 60 59
   přechodně bydlící - - 0 0 0 0
   celkem - - 66 63 60 59
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 58 58 58
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kozlíky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.6. Zdrojem vody je přívodní řad vodárenské soustavy Fláje, ze kterého je zásobován VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/6 VDJ Velvěty - Lybar (chemička) - VDJ.TP 015/6 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 59
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části Kozlíky je na jednotnou kanalizaci tvořenou převážně z betonu DN1200 napojen splaškovou přípojkou objekt č. 21, který odvádí splašky bez předčištění do Bystřice. Uvedená kanalizace před výstavbou ČOV Bystřany přiváděla odpadní vody ze širokého povodí. Výstavbou ČOV Bystřany byla přerušena a již neslouží původnímu účelu.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP032010 byla v roce 2020 odstraněna výust TP21 v blízkosti objektu č.21. Před objektem je umístěna kompaktní certifikovaná automatická domácí ČOV s kapacitou 2 až 6 EO. Čistírna je aktivační elektrická s dmychadlem umístěným vně v samostatném sloupku společně s jističem čistírny. Za domovní ČOV je umístěna spadišťová šachta pro odběr kontrolních vzorků vody. Vyčištěná voda je zaústěna do kanalizace, která končí výustí do vodního toku Bystřice. Zákres napojení na kanalizaci a ČOV není zakreslen, protože i přes opakovanou urgenci, nebyly poskytnuty příslušné podklady.

   Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody nečištěné, vypouštěné přímo do nefunkční kanalizace a následně do vodoteče a od 10% trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Kozlíky, odkud budou splaškové vody výtlakem F z materiálu HDPE DN 80 v délce 632,66 m svedeny do kanalizačního systému obce Velvěty a poté likvidovány na navrhované ČOV Velvěty. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN300 v celkové délce 672,5 m.

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Velvěty čp.17 - zrušena roku 2020 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Kozlíky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 191,0 7 191,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013