Velká Bukovina - CZ042.3502.4202.0040.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velká Bukovina

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0040
  Kód obce 562891
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0040.02 Karlovka 17826 178268
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velká Bukovina – Karlovka leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 360,00 - 386,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. V obci pramení bezejmenný přítok Bystré. Severně od obce protéká Vrbový potok, na kterém je vybudována soustava čtyř betonových nádrží, na západním okraji katastru se nachází Velký a Malý rybník. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 19 52 50 48 47
   přechodně bydlící 34 34 0 0 0 0
   celkem 54 53 52 50 48 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 19 19 35 36 38
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Karlovka je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC.061.3). Z VDJ Malá Bukovina 2x 100 m3 (428,00 m n.m.) je potrubím DN 100 přivedena voda do obce. Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Velká Bukovina- Karlovka předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V oblasti je plánována přeložka komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby komunikace přes vodní zdroj bude nutné zajistit pro místní vodovod M-DC.061 náhradní zásobování pitnou vodou, který je v současné době vyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Lípa (12 km), 15% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 5% obyvatel má septiky s odtokem vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí individuálních čistíren, případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 870,0 0,0 9 870,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory