Velemyšleves - CZ042.3507.4216.0351.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemyšleves

  Číslo obce PRVKUK 0351
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0351
  Kód obce 566870
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0351.05 Velemyšleves-Průmyslová zóna Triangle 41583 415839
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Strategická průmyslová zóna Triangle je rozdělena na staňkovickou, velemyšleveskou a bitozeveskou část. Celá průmyslová zóna je umístěna na bývalém vojenském letišti, které bylo mezi lety 2003-2006 zlikvidováno. Rozkládá se v nadmořské výšce 270-273 m n.m. Celková rozloha zóny je 364 ha. Předpokládaný počet pracovních míst je 7000-9000.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 1 1 1 1
   přechodně bydlící - - 0 0 0 0
   celkem - - 1 1 1 1
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V celé části areálu je postaven vodovod z roku 2007. Vodovod je zásobován z rozvodné sítě obce Staňkovice zásobované z ÚV Holedeč. V areálu se nachází pro pitnou vodu vyrovnávací věžový vodojem o objemu 400 m3, celková současná kapacita je 10 l/s (864 m3/den) s možností navýšení na 25 l/s (2 160 m3/den) podle skutečných potřeb zóny. Maximální denní kapacita činí 57 l/s. Pro průmyslovou vodu jsou zde vyrovnávací nádrže se zásobním prostorem 2 x 1 500 m3 sloužící jak k pokrytí výkyvů spotřeby, tak i jako bezpečnostní zásoba pro potřeby hasičů. V areálu se nachází dvě čerpací stanice, jedna pro pitnou vodu a jedna pro vodu průmyslovou. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS Velemyšleves - Triangl užitková PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS Velemyšleves - Triangl pitná PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Velemyšleves - Triangl užitková 2 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav VDJ Velemyšleves - Triangl pitná PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Velemyšleves - Triangl užitková 1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 1 1 1
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Do konce roku 2018 byl řešen odvod splaškových vod výtlakem přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec s kapacitou 800 m3/den. Maximální denní kapacita činí 17 l/s. V rámci koncepce rozvoje průmyslové zóny byla postavena nová čistírna biologických a technologických odpadních vod s kapacitou 1800 m3/den, jejíž zprovoznění proběhlo v lednu 2019. Splaškové vody se odvádí na novou ČOV.

   Ze severní poloviny území je dešťová kanalizace vedena přes dvě retenční nádrže do řeky Chomutovky, z jižní poloviny území přes tři retenční dešťové nádrže do řeky Ohře. Dešťová kanalizace v zóně Triangle disponuje kapacitou cca 8,6 l/s z 1 hektaru plochy.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory