Děčín - CZ042.3502.4202.0013.35 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.35 Děčín XXXIV-Chlum 41586 415863
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chlum je XXXIV. část statutárního města Děčín. Nachází se na jihovýchodě Děčína. V roce 2009 zde bylo evidováno 40 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 66 obyvatel. Děčín XXXIV-Chlum leží v katastrálním území Chlum u Děčína o rozloze 3,44 km2. Tato městská část se skládá ze dvou geograficky oddělených osad - Horní Chlum a Dolní Chlum. Horní Chlum se nachází na západní straně na svahu svažujícím se do Děčínské kotliny. Dolní Chlum je osada na východní straně území v údolí svažujícím se k Březinám. Na katastru obce se nachází PHO Vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 21 20 19 19
   přechodně bydlící - - 17 20 20 20
   celkem - - 38 40 39 39
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 40 39 39
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobená z místního vodovodu Chlum (M-DC.017). Vodovod Chlum má zdroj vody pramenní jímku  CHlum u Děčína- studna se skutečnou kapacitou
   1 095 m3/rok. Voda je dopravována přívodním řadem do zemního vodojemu Chlum 25 m3 (max. hl. 412,00 m n.m.).

   Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí ocelového a lPE DN 25 a 63.

   V současné době jsou zásobování obyvatelé pouze v části Horního Chlumu. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních domovních studní. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je plánováno s připojením místní části Chlum na vodovodní systém města Děčín.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Chlum u Děčína PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Chlum VDJ Chlum 25 25 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Chlum u Děčína studna ZD Chlum u Děčína studna PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 50% obyvatel a zbývajících 50 % jsou napojeny na domácí mikročistírny.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 370,0 0,0 1 370,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016