Velká Bukovina - CZ042.3502.4202.0040.01 - stav 2004

 1. Obec

  Velká Bukovina

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0040
  Kód obce 562891
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0040.01 Velká Bukovina 17827 178276
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Bukovina leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 302,00 - 375,00 m n.m. Jedná se o obec do 280 trvale žijících obyvatel a 13 rekreačními objekty. Na katastru obce pramení Vrbový a Bukovínský potok, který protéká zástavbou obce a je pravobřežním přítokem Vrbového potoka. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Bukovínského potoka. V obci se nacházejí dva rybníky a ze severní části obce přitéká místní potok, který ústí do Bukovínského potoka. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci jsou dvě požární nádrže. Jedna u zemědělského závodu a jedna u bytovek, obě nádrže jsou napájeny z pramenů. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 278 272 264 256 - - -
   přechodně bydlící 42 42 42 42 - - -
   celkem 320 314 306 298 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   278 272 264 256 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velká Bukovina je zásobena z místního vodovodu Velká Bukovina (M-DC.061), který dále zásobuje část obce Malá Bukovina a Karlovka.
   Voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Velká Bukovina 50 m3 (332,52 m n.m.) u kterého je ČS Velká Bukovina pro čerpání vody výtlačným řadem DN 100 do VDJ Malá Bukovina (428,00 m n.m.) a AT stanice pro dopravu vody potrubím DN 100 do vysokého tlakového pásma Velké Bukoviny. Z VDJ Malá Bukovina 2x100 m3 je voda dopravována pro Karlovku a dále přes AT stanici u vodojemu Malá Bukovina potrubím DN 100 pro obec Malá Bukovina a rovněž potrubím DN 100 do rozvodné sítě nízkého tlakového pásma obce Velká Bukovina.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. Stávající rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci cca z 25%. V oblasti je plánována přeložka komunikace I/13 ve dvou variantách. V případě výstavby komunikace přes stávající vodní zdroj bude nutné zajistit pro místní vodovod M-DC.061 náhradní zásobování pitnou vodou, které je v současné době vyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velká Bukovina 1d PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velká Bukovina 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velká Bukovina 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velká Bukovina 1c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (13 km), 20% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 10% obyvatel má septiky s odtokem vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 505,0 4 505,0

  Mapa