Radonice - CZ042.3503.4204.0082.12 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.12 Obrovice 33006 330060
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Obrovice se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořské výšce 400 m n.m. Osada byla převedena pod obec Radonice k 1. 1. 2016, kdy byla oddělena od vojenského újezdu Hradiště, tím pádem byla přiřazena od Karlovarského kraje Ústeckému kraji. 1dům slouží Armádě ČR a nachází se zde skladovací hala Vojenských lesů a statků a lesní školka. Osadou protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský.  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 0 6 6 6
   přechodně bydlící - - 0 0 0 0
   celkem - - 0 6 6 6
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuální domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Obrovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v  v septicích se vsakováním - 100% obyvatel. 

   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu nebo odtékají do potoka. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory