Žiželice - CZ042.3507.4216.0354.04 - stav 2004

 1. Obec

  Žiželice

  Číslo obce PRVKUK 0354
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0354
  Kód obce 567019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0354.04 Stroupeč 15701 157015
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stroupeč leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena rodinnými a rekreačními domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 220 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 15 rekreačních objektů. Obcí protéká vodoteč Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Stroupeč. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 111 111 111 112 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 141 141 141 142 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   72 76 82 91 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stroupeč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Stroupeč M-LN.028. Zdrojem vody je prameniště Stroupeč, ze kterého voda teče do VDJ Stroupeč – 1 x 30 m3 (279,00 / 282,50 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Stroupeč nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazateli obsahu radioaktivity. Na vodovodní síť je napojeno 65 % trvale bydlících obyvatel, 35 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Stroupeč navrhujeme vybudovat náhradu tohoto zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav Stroupeč PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Stroupeč - VDJ.LN 028/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stroupeč nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stroupeč není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 576,0 576,0

  Mapa