Žiželice - CZ042.3507.4216.0354.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žiželice

  Číslo obce PRVKUK 0354
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0354
  Kód obce 567019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0354.04 Stroupeč 15701 157015
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stroupeč leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena rodinnými a rekreačními domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 220 m n. m. Obcí protéká vodoteč Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti. Je zde vymezena Přírodní památka Stroupeč (NATURA 2000, EVL CZ0420063).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 111 111 110 108 85 70
   přechodně bydlící 30 30 34 40 42 45
   celkem 141 141 144 148 127 115
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   72 76 82 102 88 75
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stroupeč byla zásobena přes ÚV Stroupeč místním vodovodem M-LN.028 ze zdejšího prameniště. Vzhledem ke skutečnosti, že některé ukazatele kvality pitné vody u místního zdroje kolísaly a ne vždy byly v souladu se zákonem č. 258/2000, byla obec přes VDJ Stroupeč napojena na skupinový vodovod Žatec OK-SK-LN.026. VDJ Stroupeč – 1 x 30 m3 (249,50 / 251,50 m n. m.), do kterého se pitná voda čerpá z rozvodné sítě DTP Žatec z VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Zdejší prameniště Stroupeč a ÚV Stroupeč byly odstaveny. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Stávající domovní studny jsou a budou využívány jako zdroje užitkové vody. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Stroupeč - mimo provoz PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Stroupeč - VDJ.LN 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Stroupeč 2a prameniště Stroupeč - ZD.LN 028/1 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Stroupeč 1 prameniště Stroupeč - ZD.LN 028/1 - odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stroupeč nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 50 % jsou čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stroupeč není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory