Žiželice - CZ042.3507.4216.0354.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žiželice

  Číslo obce PRVKUK 0354
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0354
  Kód obce 567019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0354.03 Přívlaky 15700 157007
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přívlaky leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena převážně rekreačními domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Přívlaky. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 3 4 1 7 12
   přechodně bydlící 12 12 17 20 22 25
   celkem 16 15 21 21 29 37
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 3 2 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Přívlaky byl vybudován místní vodovod Přívlaky, který měl vlastní vodojem, jenž byl dotován zdejším prameništěm. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení byla obec Žiželice. Vzhledem k zjištěné vysoké radiaci ve vodě na zdejším území byly jak vodojem, tak prameniště zrušeny a pitná voda je zajišťována individuálním dovozem. Stávající domovní studny jsou využívány pouze jako zdroj užitkové vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel v Přívlakách obec Žiželice nepřipravuje zatím z ekonomických důvodů obnovení daného vodovodu. I nadále se uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Přívlaky nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Přívlaky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

    V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Žatec. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory