Žiželice - CZ042.3507.4216.0354.03 - stav 2004

 1. Obec

  Žiželice

  Číslo obce PRVKUK 0354
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0354
  Kód obce 567019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0354.03 Přívlaky 15700 157007
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přívlaky leží v údolí řeky Ohře. Zástavba je tvořena převážně rekreačními domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Přívlaky. Předpokládá se úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 3 2 1 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 16 15 14 13 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 3 2 1 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přívlaky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Přívlaky M-LN.016. Zdrojem vody je prameniště Přívlaky, ze kterého voda teče do VDJ Přívlaky – 1 x 6 m3 (242,50 / 243,30 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Přívlaky nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích obsahu dusičnanů, síranů a radioaktivity. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se neuvažuje s náhradou zdroje pouze se plánuje rekonstrukce azbestocementových potrubí. Při zhoršené kvalitě vody navrhujeme zásobování balenou pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Přívlaky nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Přívlaky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  39,0 163,0 202,0

  Mapa