Žiželice - CZ042.3507.4216.0354.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žiželice

  Číslo obce PRVKUK 0354
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0354
  Kód obce 567019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0354.01 Žiželice 19750 197505
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žiželice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Obcí protéká potok Hutná. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 245 245 242 286 283 281
   přechodně bydlící 49 49 4 4 4 4
   celkem 294 294 246 290 287 285
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   245 245 - 201 236 266
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žiželice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.9 z VDJ Žiželice Žiželice – 1 x 150 m3 (279,00 / 282,50 m n. m.), do kterého se voda čerpá z rozvodné sítě DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), zásobovaného z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Žiželice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ ŽIŽELICE - VDJ.LN 026/4 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   245 245 - 86 86 85
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žiželice je v současnosti vybudovaná jednotná kanalizace z materiálu PVC DN300 v celkové délce 146,30 m.

   ČOV je postavena jako atyp Olympex pro 200 EO. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV obsahující objekt hrubého předčištění včetně mechanických česlí a dále aktivační a dosazovací nádrž. V aktivační nádrži dochází k jemnému provzdušnění kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Hutná. ČOV je v havarijním stavu.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 30 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 70% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Žiželice u Žatce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Žiželice je navrženo vyřadit z provozu stávající ČOV v havarijním stavu a vybudovat novou mechanicko-biologickou ČOV pro 400 EO. Dále je navrženo vybudování splaškové kanalizace po celé obci v celkové délce cca 2,3 km z materiálu PVC DN250, jedné čerpací stanice a výtlaku PE DN50 v celkové délce 0,06 km.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 042/1/K ČOV Žiželice u Žatce PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žiželice PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Žiželice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 232,0 0,0 6 232,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory