Žatec - CZ042.3507.4216.0353.07 - stav 2004

 1. Obec

  Žatec

  Číslo obce PRVKUK 0353
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0353
  Kód obce 566985
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0353.07 Záhoří 30324 303241
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záhoří leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 275 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 41 42 44 46 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 49 50 52 54 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 36 38 39 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.7 z rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Záhoří. Na vodovodní síť je napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel, 15 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Stroupeč 2a prameniště Stroupeč - ZD.LN 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Stroupeč 1 prameniště Stroupeč - ZD.LN 028/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Záhoří není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 364,0 364,0

  Mapa