Žatec - CZ042.3507.4216.0353.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žatec

  Číslo obce PRVKUK 0353
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0353
  Kód obce 566985
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0353.06 Velichov 19490 194905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velichov leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 255 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci je průmyslová výroba IZOS s.r.o. Žatec - výroba izolačních skel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 85 86 82 80 88 94
   přechodně bydlící 13 13 9 9 9 9
   celkem 98 99 91 89 97 103
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 71 73 89 97 103
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.8. Zdrojem vody je rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Velichov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržen vodovod v místech nové výstavby rodinných domků, případná realizace návrhů se předpokládá v letech 2021 až 2022 (dle dotazníku obce).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   26 27 29 24 27 28
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velichov má splaškovou kanalizaci K-LN.047-S.C napojenou na kanalizační síť města Žatec s následným čištěním OV na ČOV Žatec.

   Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách a odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navrženo dobudování kanalizace a rozšíření do míst nové zástavby, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  312,0 216,0 528,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 22511/2012 Žatec p.č.818/3 - Domovní ČOV
  23. 8. 2012
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Ústecký kraj 3928/ZPZ/15/A-099 Jez Žatec - změna povolení k nakl. s vodami
  31. 12. 2015
  Žatec MUZA 41412/2010-231/63/10/Pf Žatec, ul.U Flory - Rozšíření inženýrských sítí pro 28 RD - Odvodnění komunikace - dren
  1. 11. 2010
  Žatec MUZA 13479/2012 Žatec, Staňkovická ulice čp.467 - Kanalizace a ČOV EQ 4-6
  15. 5. 2012
  Žatec MUZA 5059/2013 ČOV EKO-NATUR EN 4-6 na poz.parc.č.431/2 k.ú.Bezděkov u Žatce
  19. 2. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 6661/2019 Žatec p.p.č. 1702/50 - Šachtová studna
  13. 2. 2019
  Žatec MUZA 22983/2012 Novostavba rodinného domu na poz.parc.č.6602/5 a 6586/6 v k.ú.Žatec - vrt pro tepelné čerpadlo
  29. 8. 2012
  Žatec MUZA 31128/2012 ČOV EKO-NATUR EN 4-6 na poz.parc.č.853/3 k.ú.Žatec pro nový rodinný domek na st.parc.č.6316
  19. 11. 2012
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013