Žatec - CZ042.3507.4216.0353.06 - stav 2004

 1. Obec

  Žatec

  Číslo obce PRVKUK 0353
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0353
  Kód obce 566985
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0353.06 Velichov 19490 194905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velichov leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Stroupeč. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 85 86 89 92 - - -
   přechodně bydlící 13 13 13 13 - - -
   celkem 98 99 102 105 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 71 73 76 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.8. Zdrojem vody je rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Velichov. Na vodovodní síť je napojeno 82 % obyvatel, zbylých 18 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   26 27 29 28 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velichov má splaškovou kanalizaci K-LN.047-S.C ukončenou na ČOV Žatec. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách a odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 195,0 1 195,0

  Mapa