Valkeřice - CZ042.3502.4202.0039.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Valkeřice

  Číslo obce PRVKUK 0039
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0039
  Kód obce 562874
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0039.01 Valkeřice 17662 176621
  CZ042.3502.4202.0039.02 Sluková 17661 176613
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Valkeřice leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 280,00 – 504,00 m n. m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací a Valkeřického potoka, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. Obcí dále protékají tři místní potoky, z toho jeden se nachází jižně od obce. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří.
   Součástí Valkeřic je místní část Sluková, kterou protéká Merboltický potok. Osada je v současné době neobydlená.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 409 406 410 394 379 369
   přechodně bydlící 510 510 0 0 0 0
   celkem 919 916 410 394 379 369
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   280 301 337 280 318 350
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Valkeřice jsou zásobeny z místního vodovodu Valkeřice (M-DC.024) z pěti samostatných zdrojů s akumulací pro jednotlivá tlaková pásma.

   1. Z pramenní jímky potrubím DN 90 do VDJ Za Kupcem 6 m3 (H-321,70 m n.m.) a potrubím 6/4“ do části obce.
   2. Ze dvou pramenních jímek do sběrné jímky odtud potrubím 2“ do VDJ Za MNV 40 m3 (H-447,37 m n.m.) a potrubím DN 100 do části obce
   3. Ze tří pramenních jímek přímo do VDJ Za kostelem 2x 15 m3 (H-463,23 m n.m.) a dále potrubím 2“ do části obce
   4. Z pramenní jímky potrubím 6/4“ do VDJ Za školou 20 m3 (H-371,76 m n.m.) a potrubím 6/4“ do části obce.
   5. Z pramenní jímky kameninovým potrubím DN 50 mm do VDJ Za Urbanem 5 m3 (H-387,68 m n.m.) a potrubím 6/4“ do části obce.

   V současné době je zásobováno pitnou vodu 71% trvale bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Vodovod je v majetku obce Valkeřice a jeho provozovatelem je firma P. Choura – Velké Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Valkeřice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Ve výhledu po roce 2030, lze předpokládat požadavek na dostavbu vodovodu pro cca 120 trvale žijících obyvatel s novou zástavbou a posílením vodního zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/2 ZD.DC 024/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/2 ZD.DC 024/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/5 ZD.DC 024/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/4 ZD.DC 024/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/1 ZD.DC 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/3 ZD.DC 024/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/3 ZD.DC 024/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 024/3 ZD.DC 024/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 024/3 VDJ-ZA KOSTELEM 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 024/5 VDJ-ZA URBANEM 5 5 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 024/4 VDJ-ZA ŠKOLOU 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 024/1 VDJ-NOVÝ 6 6 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 024/2 VDJ-ZA MNV 40 40 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (20 km), 44% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 6% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 864,0 0,0 3 864,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory