Žatec - CZ042.3507.4216.0353.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žatec

  Číslo obce PRVKUK 0353
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0353
  Kód obce 566985
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0353.01 Žatec 40914 409146
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Žatec leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací a sídlištní zástavbou panelového typu. Město se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 260 m n. m. Městem protéká Čeradický potok a řeka Ohře. Město náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Nové lokality pro výstavbu bydlení - obytná zóna Na Homoli (2022) - 130 RD, 3 BD, Dreher - lokalita pro výstavbu RD, Kamenný vršek (2020) - 18 RD, Chomutovská (2020-2021) - 15 RD, Husovka u Parku (2020-2021) - 3 BD, U Tesca - 8 BD, Malínská (2022) - 15 RD. Průmyslová a zemědělská výroba s více jak 10 zaměstnanci - Žatecký pivovar, spol. s r.o., Chmelařství, družstvo Žatec, Koito Czech, s.r.o. - automobilová osvětlovací technika, HP-Pelzer, s.r.o. - interiérové komponenty do aut, PREFA Žatec s.r.o. - prefabrikované železobetonové dílce, CINKE, s.r.o. - zahradnictví, Šroubárna žatec, a.s. - výroba kovových výrobků,  Aluminium centrum s.r.o. - zpracování a prodej výrobků z hliníku a jeho slitin, Artefakt Europa s.r.o. - výroba nábytku, H-služby - skladování, balení, doprava, REPON spol. s r.o. - povrchové úpravy kovů, H PLAST plus s.r.o. - vodoměrné šachty, čerpací šachty, revizní šachty, jímky, nádrže, Technopryž, Emil Bureš HOPSERVIS s.r.o., CHMELCOMPANY spol. s r.o. - pěstování a zpracování obilnin, olejnin, hořčice, chmelu, GREENWOOD, spol. s r.o. - výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů, PROFESMETAL s.r.o. - povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění, LAUNDROMAT s.r.o. - prádelna, praní a chemické čištění oděvů, Žatecká teplárenská, a.s. - výroba tepla, ALNUS spol. s r.o. - truhlářství, Nemocnice Žatec, O.P.S,


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 19 266 19 286 18 507 17 857 18 928 19 693
   přechodně bydlící 231 231 591 622 622 622
   celkem 19 497 19 517 19 098 18 479 19 550 20 315
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 988 19 067 19 200 18 479 19 550 20 315
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Žatec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.1. Žatec je rozdělen do tří tlakových pásem. Zdrojem vody pro horní tlakové pásmo (HTP) jsou vodojemy VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m), které jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Z vodojemů HTP je zásobována jižní část města a okolní obce Bezděkov, Čeradice, Radíčeves, Milčeves, Milošice, Trnovany, Rybňany a Zálužice.
   Zdrojem vody pro střední tlakové pásmo (STP) je VDJ Žatec STP – 4 x 750 m3 (283,00 / 287,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč nebo je dotován z HTP Žatec. Z VDJ Žatec STP je zásobován střed města a obec Libočany.
   Zdrojem vody pro dolní tlakové pásmo (DTP) je VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Žatec STP z ÚV Holedeč nebo je dotován z HTP Žatec. Z VDJ Žatec STP jsou zásobovány okrajové části města a obec Žiželice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržen vodovod v místech nové výstavby rodinných domků, případná realizace návrhů se předpokládá v letech 2021 až 2022 (dle dotazníku obce).

   Napojení nových lokalit v části Žatce směrem na obec Bezděkov a v obcích Bezděkov, Trnovany, Zálužice a Rybňany je podmíněno zkapacitněním stávajících vodovodních řadů v ulicích Dukelská a Pražská v Žatci v celkové délce cca 830 m - podmínka vychází z Generelu vodovodu Žatec.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Žatec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS ŽATEC-CHOMUTOVSKÁ - CS.LN 026/3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS ŽATEC-MOSTECKÁ - CS.LN 026/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Žatec Ořešák - VDJ.LN 026/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Žatec STP - VDJ.LN 026/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 303 18 323 18 354 17 371 19 550 20 315
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žatec má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.1-J.C ukončenou ČOV Žatec.  Gravitační potrubí je z trub PVC, betonu a kameniny v profilech DN100 až DN1200. Výtlačné potrubí je převážně z PVC DN160. Celková délka kanalizační sítě je 70,6 km, z toho je gravitační kanalizace 66,9 km a tlaková kanalizace 3,7 km. Součástí kanalizační sítě jsou čtyři ČSOV.

   Na území města Žatec se nachází menší ČOV Žatec STS, která bude přebudována na akumulační sběrnou jímku na vyvážení.

   Na kanalizaci je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 6 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

   Kanalizaci a ČOV vlastní Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Žatec je mechanicko-biologická s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu a s anaerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu. Kapacita ČOV je 4880 m3/den. ČOV je navržena na 33333 EO, BSK5 2000 kg/den.

   Mechanické čištění tvoří lapák štěrku, česlicová mříž a jemné strojně stírané česle, dále je voda čerpána do provzdušňovaného lapáku písku a odtud natéká na dvě usazovací nádrže.

   Mechanicky předčištěná voda natéká do anoxických selektorů, které stavebně navazují na usazovací nádrže. Každá usazovací nádrž má svůj selektor. Pokračuje do dvou oběhových nádrží simultánní nitrifikace-denitrifikace. Aktivační směs z nádrží odtéká přes rozdělovací objekt na dvě kruhové dosazovací nádrže. Odsazená vyčištěná voda z dosazovacích nádrží odtéká přes měrný objekt do Ohře.

   Kalové hospodářství tvoří rotační zahušťovák přebytečného kalu, vyhnívací nádrž, uskladňovací nádrž a odvodňovací dekantační odstředivka. Vyrobený bioplyn je akumulován v membránovém plynojemu a spalován v plynové kotelně. Případné přebytky jsou spalovány na hořáku zbytkového plynu. Fosfor v odpadní vodě je srážen dávkováním síranu železitého. Dávkování je možné buď do rozdělovacího objektu před dosazovacími nádržemi anebo do každé linky oběhové aktivace zvlášť.

   Na kanalizační systém města Žatce a tím následně i na ČOV jsou napojeny obce Nové Sedlo, Libočany, Staňkovice, městská část Velichov a průmyslová zóna Triangle.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V platném územním plánu je navržena kanalizace v místech nové výstavby rodinných domků, případná realizace návrhů se předpokládá v letech 2021 až 2022 (dle dotazníku obce).

   Na stávající kanalizační síť se připojí obec Bezděkov v letech 2022 - 2025 (po vybudování kanalizace).

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.


    

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LN 013/4/P ČOV ŽATEC STS PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LN 013/1/K ČOV Žatec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/4 Žatec - Osvoboditelů PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/2 Žatec - Raisova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/5 Žatec - Chomutovská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/3 Žatec - Plzeňská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Žatec ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Žatec ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žatec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  118 590,0 166 222,0 284 812,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 22511/2012 Žatec p.č.818/3 - Domovní ČOV
  23. 8. 2012
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Ústecký kraj 3928/ZPZ/15/A-099 Jez Žatec - změna povolení k nakl. s vodami
  31. 12. 2015
  Žatec MUZA 41412/2010-231/63/10/Pf Žatec, ul.U Flory - Rozšíření inženýrských sítí pro 28 RD - Odvodnění komunikace - dren
  1. 11. 2010
  Žatec MUZA 13479/2012 Žatec, Staňkovická ulice čp.467 - Kanalizace a ČOV EQ 4-6
  15. 5. 2012
  Žatec MUZA 5059/2013 ČOV EKO-NATUR EN 4-6 na poz.parc.č.431/2 k.ú.Bezděkov u Žatce
  19. 2. 2013
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013
  Žatec MUZA 6661/2019 Žatec p.p.č. 1702/50 - Šachtová studna
  13. 2. 2019
  Žatec MUZA 22983/2012 Novostavba rodinného domu na poz.parc.č.6602/5 a 6586/6 v k.ú.Žatec - vrt pro tepelné čerpadlo
  29. 8. 2012
  Žatec MUZA 31128/2012 ČOV EKO-NATUR EN 4-6 na poz.parc.č.853/3 k.ú.Žatec pro nový rodinný domek na st.parc.č.6316
  19. 11. 2012
  Žatec MUZA 2489/2013 Kopaná studna na poz.parc.č.526 v ulici Stroupečská Žatec
  24. 1. 2013