Zálužice - CZ042.3507.4216.0352.03 - stav 2007

 1. Obec

  Zálužice

  Číslo obce PRVKUK 0352
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0352
  Kód obce 530603
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0352.03 Stekník 19087 190870
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stekník leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 24 23 23 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 35 34 33 33 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stekník nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. Kvalita vody v domovních studnách nesplňuje požadavky vyhl. 376 / 2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Fe, Mg, NO3, těžkých kovů a bakteriologickém znečištění. Pitná voda se dováží v cisternách.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke špatné kvalitě vody v domovních studních. Navrhujeme do roku 2015 dovážet pitnou vodu cisternami a po roce 2015 prodloužit vodovod ze Zálužic do obce Stekník.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

   Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou zajišťuje OÚ Zálužice (dovoz vody v kontejneru – odběr z vodovodního řadu obce Zálužice č.p.22).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stekník nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stekník není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

   Vodovod Stekník
   Jedná se o změnu místa napojení obce na stávající vodovodní síť. Původně se uvažovalo s prodloužením vodovodního řadu ze Zálužic. Při zpracování projektové dokumentace bylo jako optimální řešení navrženo toto řešení:
   Napojení bude provedeno ze stávajícího skupinového vodovodu v obci Hradiště. Zde bude vysazena odbočka DN 80 mm se šoupátkem, za odbočkou bude vodoměrná šachta s měřidlem.
   Nové potrubí bude plastové z HDPE DN 90 a 63 mm, celkové délky 2413,70 m.
   Řad „A“ - HDPE 90 - 1412,0 m
   Řad „A1“ - HDPE 90 - 566,2 m
   Řad „AII“ - HDPE 63 - 123,7 m
   Řad „AIII“ - HDPE 63 - 311,8 m

   Předpokládaný termín realizace stavby se uvažuje 10/2006 až 05/2007.
   Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí 31.1.2006.

   Zpracovatelem projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu řízení je Roman Hladík, Prokopa Velikého 570, Žatec.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Stekník PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Steknik PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 244,0 650,0 2 894,0

  Mapa