Zálužice - CZ042.3507.4216.0352.02 - stav 2004

 1. Obec

  Zálužice

  Číslo obce PRVKUK 0352
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0352
  Kód obce 530603
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0352.02 Rybňany 19086 190861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rybňany leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 11 9 7 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 13 11 9 7 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 7 7 7 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rybňany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.4 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), zásobovaných z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen společný regulátor tlaku s výstupním tlakem 0,5 MPa, za obcí Bezděkov je osazen ve společné armaturní šachtě pro obce Zálužice , Rybňany a Trnovany další regulátor tlaku (společný pro Zálužice a Rybňany) s výstupním tlakem 0,5 MPa..
   Na vodovodní síť je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel, 46 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2002 a je bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zálužice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Zálužice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 164,0 164,0

  Mapa