Zálužice - CZ042.3507.4216.0352.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Zálužice

  Číslo obce PRVKUK 0352
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0352
  Kód obce 530603
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0352.02 Rybňany 19086 190861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rybňany leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 13 11 14 13 12 12
   přechodně bydlící 0 0 10 10 10 10
   celkem 13 11 24 23 22 22
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   7 7 7 23 22 22
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rybňany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.4 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), zásobovaných z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen společný regulátor tlaku, za obcí Bezděkov je osazen ve společné armaturní šachtě pro obce Zálužice , Rybňany a Trnovany další regulátor tlaku (společný pro Zálužice a Rybňany).
   Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

   Napojení nových lokalit v části Žatce směrem na obec Bezděkov a v obcích Bezděkov, Trnovany, Zálužice a Rybňany je podmíněno zkapacitněním stávajících vodovodních řadů v ulicích Dukelská a Pražská v Žatci v celkové délce cca 830 m – podmínka vychází z Generelu vodovodu Žatec.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zálužice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Zálužice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Žatec. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 17568/2012 Statek Zálužice čp.12, dvorní objekt - stavební úpravy - zřízení bytové jednotky
  26. 6. 2012