Velemyšleves - CZ042.3507.4216.0351.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemyšleves

  Číslo obce PRVKUK 0351
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0351
  Kód obce 566870
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0351.03 Truzenice 17771 177717
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Truzenice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 250 m n. m. Obcí protéká Chomutovka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Výrazné zvýšení počtu obyvatel, či rozšíření současného stávajícího stavu se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 27 27 30 44 45 47
   přechodně bydlící 10 10 17 19 17 16
   celkem 37 37 47 63 62 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   27 27 27 47 48 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Truzenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.3 z rozvodné sítě obce Velemyšleves. V AŠ Velemyšleves je umístěn redukční ventil. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Truzenice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Truzenice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory